Olovlig användning av kommunal mark

Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar gör att marken upplevs som skräpig eller privat vilket minskar tillgängligheten. Dessutom försvårar dessa anläggningar ofta skötseln av området då de står i vägen för våra maskiner och personal.

Vad menas med olovlig anläggning?

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten som du inte har tillstånd för från den som äger marken. Det kan vara komposter, jordhögar, grusytor, vedupplag, uppställning av båtar och husvagnar, bilar, mindre skjul, studsmatta med mera.

Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din tomtgräns kan du själv ladda ner en tomtkarta för din fastighet, vi denna länken till E-kartan.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad gör kommunen?

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, t.ex. i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta görs via Polisen.

Frågor?
Ansvarsområdet för dessa frågor har mark- och exploatering samt Gata/natur, beroende på vem som förvaltar marken. Har du frågor kan du vända dig till kommunens kontakcenter på telefon 0500-49 80 00.