ESF-projekt

Skövde kommun både har, och har haft, flera projekt med finansiering från ESF (Europeiska socialfonden) inom flera olika kompetensförsörjningsområden.

STEG 2019-2022

En 20 veckors utbildning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till serviceassisten inom äldreboende, förskola/skola och storkök. Utbildningen var upplagd 2 dagar teori samt 3 dagar lärande på arbetsplats. Projektägare i detta projekt var Mariestads kommun och Skövde kommun var med som samverkanspart ihop med Töreboda och Gullspång.

Filmer om projektet >>

STEGA VIDARE 2023-2025

STEGA VIDARE är en 2-årig anpassad utbildning till barnskötare med extra språkutbildning. Deltagarna är anställda inom verksamheterna men har inte behörighet till barnskötare. Utbildningen är förlagd med teori 2 dagar per vecka i Skövde. Övriga dagar arbetar deltagarna på sina ordinarie arbetsplatser men lärandet sker även på arbetsplatserna i samverkan med utsedda handledare. I detta projekt är Skövde kommun projektägare och Tibro kommun är samverkanspart.

Projektet ska bidra till att välfärdssektorn kan utveckla modeller för att möta behovet av kompetens. Konceptet utgår från behovet av att kunna attrahera - och behålla – personal och ska stärka förutsättningarna för att utveckla inkluderande arbetsplatskulturer, som ger alla medarbetare, oavsett könstillhörighet, bakgrund och förutsättningar, möjlighet att utvecklas och känna sig delaktiga.

Projektet fokuserar på området förskola/skola och innehåller följande:

  • Utbildning och processer för arbetsplatsutveckling
  • Utveckling av stödstrukturer för kompetensutveckling/lärande på arbetsplatsen
  • Test av en anpassad och förlängd variant av den reguljära utbildningen till barnskötare/elevassistent

Ukrainare – väg mot arbete i Sverige okt 2023 - mars 2024

Projektet "Ukrainare – vägen mot arbete i Sverige" varade i 6 månader och var inriktat på att hjälpa ukrainska flyktingar att integreras på arbetsmarknaden i Sverige. Målet var att erbjuda både kvinnor och män, som omfattades av massflyktsdirektivet, professionell stöttning för att uppnå ekonomisk självständighet och social delaktighet.

Huvudfokus låg på att varje individ skulle tillhandahållas verktyg och stöd för att analysera sin kompetens. Genom deltagande i arbetspraktik och utbildning i yrkessvenska fick deltagarna möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Totalt deltog 37 personer i projektet, varav 27 hade säkrat någon form av anställning vid projektets avslut. Skövde kommun och Tibro kommun var de samverkande parterna i projektet.

STEGA 2024-2027

STEGA ska tillämpa ett nytt arbetssätt som gör arbetsplatsen till en aktiv medskapare av villkor för att stötta arbetssökandes etablering på arbetsmarknaden. Modellen flyttar perspektiv och projektet ska undersöka om stärkt mottagarkompetens och strukturerade insatser för arbetsplatsen kan bidra till att arbetssökande, främst utrikes födda kvinnor och män, utvecklar kompetens som för dem närmare ett arbete eller utbildning.

STEGA syftar till att skapa en långvarig relation mellan deltagare och arbetsplats. Under ett år ska deltagaren varva teoretiska studier med fördjupat praktiskt lärande på arbetsplatsen. Deltagaren kan därmed utveckla grundläggande yrkesmässig kompetens i kombination med utveckling av svenska och social interaktion i ett arbetssammanhang.

Utbildningarna är inriktade på områdena vård/omsorg och förskola/skola och består av samhällsorienterande ämnen, svenska och yrkesspecifika ämnen. Metoden att varva teoretiska studier och lärande på arbetsplatsen, 2 + 3 dagar per vecka, ger deltagarna möjlighet att tillämpa nyvunna teoretiska kunskaper på praktiska arbetsuppgifter. Varje arbetsplats utbildar handledare för att stötta deltagarens utvecklingsprocess.  För att stärka möjligheterna att utveckla inkluderande arbetsplatskulturer bistår projektet med utbildningar och stöd för utveckling av arbetsplatskulturer.

Projektägare Skövde kommun och samverkansparter Tibro och Hjo kommuner.