Kommunens service tillgänglighet och dialog

Bra service och bemötande präglas av tillgänglighet, effektivitet och förståelse för företagens vardag.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Ett möjlighetsinriktat bemötande, tydlighet kring tillämpning av lagar och regler samt återkoppling om alternativa lösningar är viktiga komponenter. Genom företagsbesök, intervjuer och workshops har nedanstående aktiviteter identifierats, som är kopplade till insatsområdet.

Skapa bättre förståelse mellan näringslivet och kommunen
I dialog med våra företag framkommer en upplevelse av brist på förståelse för näringslivets förutsättningar. Under året planeras aktiviteter för att öka ömsesidig förståelse.

Röd prick     En kunds resa: Bjuda in företag att delge kommunen sina erfarenheter av kontakter med kommunen samt ge tjänstepersoner möjlighet att delge sina erfarenheter och utmaningar. En framåtsyftande dialog för att skapa ömsesidig förståelse.

Röd prick      Utbildningsprogram om näringslivets betydelse, roll och förutsättningar för tjänstepersoner som har kontakt med företag i sin yrkesvardag.

Grön prick     Dialog i rundaborsformat branschvis för att diskutera olika branschers utmaningar.

Det första rundabordssamtalet genomfördes med anläggningsbranschen den 8 mars 2023. Samtalen fortsätter kontinuerligt under 2024.

Grön prick     Företagsbesök med politiker och tjänstepersoner

Företagsbesök genomförs kontinuerligt under hela året av en näringslivsutvecklare som arbetar på  Skövde kommuns näringslivsenhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott deltar i företagsbesöken 3-4  gånger/år. Besöken fortsätter under 2024.

Råd och stöd

Råd och stöd till näringslivet kopplat till de områden där kommunen agerar myndighet. Stötta företag att få bättre kunskap och större möjlighet att utvecklas.

Grön     Bygglovsenheten skapar möjligheter att boka handläggare på hemsidan.

Gul prixk     Digitala tjänster för att få bättre råd och stöd i sin bygglovsprocess.

Gul prick       Öka förståelsen och kunskapen inom olika myndighetsområden genom att bjuda in näringslivet till affärsluncher.

2023 genomfördes fyra affärsluncher.

Gul prick        NY ! Ett resultat av affärsluncherna 2023 är att besöka företag, fortsätta samtalen och komma fram till effektivare upphandlingar i framtiden.

Grön prick     Utbildning kopplat till livsmedelshantering/tillsyn och kontroll.

2023 bjöd Skövde kommun in till  kostnadsfri digital information där restauranger och caféer fick lära sig mer om livsmedelshantering.
Utbildningen ska även genomföras under 2024. Detta sker i samarbete med kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg samt Miljösamverkan Östra Skaraborg.