Kompetensförsörjning

Näringslivet och skolan kopplas närmare varandra på olika nivåer; Skövdemodellen, Kompetensnavet, samarbete med Högskolan i Skövde, talangattraktion m.m.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Starkare koppling mellan skola och arbetsliv

 Grön prick     Inspirera elever i grundskolan och gymnasiet för att öka kännedom om efterfrågade yrken.

Ett samarbete mellan Skövde kommuns näringslivsenhet och Handelsprogrammet på gymnasium Västerhöjd har resulterat i att elever fått anställningar inom handeln i Skövde.

Grön prick     Arrangera Öppet hus i den tillverkande industrin.

Öppet hus genomfördes i oktober 2023 med gott resulatat. Aktiviteten genomförs igen hösten 2024.

Gul prick     Samarbete med Ung Företagsamhet för att främja nyföretagsamhet i grundskolan och gymnasiet.

Gul prick     Tillsammans med Sektor barn och utbildning, Näringslivsforum, Ung Företagsamhet och det lokala näringslivet jobba aktivt med SSA-planen (Samverkan skola och arbetsliv) för att öka kontaktytorna mellan skola och arbetsliv.

Gul prick     NY! Ett arbete har påbörjats för att kartlägga vilket arbete som i dag görs med frågor som rör kompetensförsörjning. Målet är att samordna arbetet så att samarbete/samverkan sker mellan de olika parterna.

Utveckla samarbetet med utbildningsamordnare och kompetensnavet

 Röd prick     Synliggöra utbudet av utbildningar på olika nivåer och agera mäklare mellan näringsliv och utbildningsanordnare. Länk till Kompetensnavet.

Talangattraktion

Under hösten 2022 togs beslut om programmet för Talent Attraction Management (TAM) i Kommunfullmäktige. Programmet pekar ut strategier att samlas runt för att möta utmaningen kring kompetensförsörjning och öka inflyttningen. Strategierna berör hur vi attraherar, tar emot, får människor att trivas och stanna kvar. Programmet har tagits fram i dialog med näringslivet och andra arbetsgivare som till exempel Skaraborgs sjukhus och Försvarsmakten.

Exempel på prioriterade områden/insater att arbeta vidare med inom detta område är:

Gul prick     Vägledning till den som flyttar hit, runt frågor som samhällsservice, myndighetsärenden, bostäder och fritidsliv. Särskilt stort behov finns för den internationella inflyttaren.

Gul prick     Underlätta för den medföljande att hitta arbete.

Röd prick     Främja bostadslösningar som passar olika målgrupper.

Gul prick     Utveckla Skövde som studentstad, mer information finns längre ner på sidan.

Gul prick     Skapa fler mötesplatser för inflyttare vilket är särskilt betydelsefullt för den internationella målgruppen.

Gul prick     I arbetet med att attrahera kompetens är platsvarumärket ett viktigt verktyg tillsammans med den målgruppsanalys som tagits fram.

Studentstadsarbete

Genom samverkan med olika funktioner inom kommunen, Högskolan, Studentkåren, Skövdebostäder, Näringslivsforum och näringslivet, samarbeta för att stärka Skövde som studentstad i syfte att:

Gul prick     Göra Skövde till en mer attraktiv stad att vilja studera i.

Gul prick     Skapa förutsättningar till möjligheter för studenter att trivas under sin utbildning och ha ett rikt studentliv.

Gul prick     Göra Skövde och Skaraborg till en attraktiv plats att vilja stanna kvar på efter studierna för att kompetensförsörja näringsliv och andra arbetsgivare.

Skövdemodellen

 Gul prick     Stötta företag att hitta kompetens via pilotprojekt.