Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

En del föds med funktionsnedsättning, andra får dem till följd av till exempel sjukdom eller olycka. Skillnaden mellan sjukdom och funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, men en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar:
- fysiska, som cerebral pares (CP) och ryggmärgsbråck
- neuropsykiatriska, som ADHD och autism
- intellektuella/kognitiva (även kallade utvecklingsstörningar), som bland annat
  innebär att man behöver längre tid för att förstå eller lära sig nya saker.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men de kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. De ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och med rätt stöd kan många, trots sin funktionsnedsättning, leva ett aktivt och även självständigt liv.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till. Du hittar mer information om detta under "Relaterad information".

Om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i grundskolan kan vårdnadshavaren ansöka till grundsärskola för sitt barn. Rätt till skolgång i grundsärskolan har barn/elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har:

  • utvecklingsstörning
  • bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

För att säkerställa barnets/elevens rätt till grundsärskola görs i samråd med barnets vårdnadshavare en utredning som omfattar psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social bedömning. Mer information om särskolan i Skövde hittar du under rubriken "Länkar".


Källor: umo.se och 1177.se