Taxa

De avgifter du betalar till oss används för att finansiera inköp av dricksvatten, underhålla ledningsnäten samt leda bort och rena spillvatten och dagvatten. Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder samt vilka vattentjänster och vilken kapacitet du har tillgång till.

Taxefinansierad verksamhet

Den allmänna VA-anläggningen är taxefinansierad istället för skattefinansierad. Det innebär att VA-taxan är helt central för att Skövde VA ska kunna tillgodose de behov som finns avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Om VA-taxan inte täcker alla kostnader kan kommunen besluta om att skjuta till finansiering via skattemedel. Det är ett beslut som tas av Skövde kommuns kommunfullmäktige.

Anläggnings- och brukningsavgift

Lite förenklat består taxan av två avgiftstyper: anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgift betalas vid nyanslutning och tillkommande yta medan brukningsavgift betalas löpande efter anslutning. 

Nedanför har vi sammanfattat de vanligaste kostnaderna kopplat till anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Du hittar hela taxan i dokumentfliken på den här sidan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift, ofta kallad anslutningsavgift, är beräknad för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling och nyttan som en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen med bland annat ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Anläggningensavgiften består av servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och bostadsenhetsavgift. För det som i taxan är klassat som småhusfastigheter, övriga fastigheter och fastighet för verksamhet är anläggningsavgiften enligt följande:

Per fastighet utan moms med moms
Servisavgift 49 800 kr 62 250 kr
Förbindelsepunktsavgift 34 200 kr 42 750 kr
Tomtyteavgift (per kvm) 19,35 kr 24,19 kr
Bostadsenhetsavgift (per enhet) 19 950 kr 24 938 kr

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften, tidigare kallad fast mätaravgift, är det du som kund betalar för den service som du har tillgång till. Avgiften kan liknas vid en abonnemangsavgift som täcker administrativa kostnader samt kostnader för drift och underhåll av ledningsnät och verk. Avgiften debiteras utifrån hur stor vattenmätare du har. Klassas din fastighet som småhusfastighet i fastighetstaxeringen så räcker det att du har den minsta storleken på mätare. För övriga fastigheter är det flödesbehovet (kbm/t) som styr.

Mätarstorlek utan moms med moms
Q3 2,5 4 887 kr 6 109 kr
Q3 4    
          x1 6 595 kr 8 244 kr
          x2 34 085 kr 42 607 kr
          x3 55 147 kr 68 934 kr
          x4 73 376 kr 91 721 kr
          x5 88 697 kr 110 871 kr

 

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening.

Rörlig avgift  utan moms med moms
Vatten  6,87 kr  8,58 kr
Avlopp   8,37 kr  10,46 kr
Vatten och avlopp 15,24 kr 19,05 kr

Vanliga frågor om taxan

Här listar vi de vanligaste frågorna om VA-taxan.

Vem beslutar om taxan?

Hur mycket höjs taxan 2024?

Brukningsavgifterna i VA-taxan höjs med 15 procent - vad innebär det för mig?

Jag är företagare, vad betyder en 15 procentig höjning för mig?

Hur står sig Skövdes VA-taxa i jämförelse med andra kommuner?