Taxa

De avgifter du betalar till oss används för att finansiera inköp av dricksvatten, underhålla ledningsnäten samt leda bort och rena spillvatten och dagvatten. Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder samt vilka vattentjänster och vilken kapacitet du har tillgång till.

Taxefinansierad verksamhet

Den allmänna VA-anläggningen är taxefinansierad istället för skattefinansierad. Anledningen är att inte alla Skövdes kommuninvånare har tillgång till den allmänna VA-anläggningens tjänster. Om taxan inte täcker alla kostnader kan kommunen besluta om att skjuta till finansiering via skattemedel. Det är ett beslut som tas i kommunfullmäktige.

Anläggnings- och brukningsavgift

Den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun är taxefinansierad. Det innebär att VA-taxan är helt central för att Skövde VA ska kunna tillgodose de behov som finns avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Lite förenklat består taxan av två avgiftstyper: anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgift betalas vid nyanslutning och tillkommande yta medan brukningsavgift betalas löpande efter anslutning. 

Nedanför har vi sammanfattat de vanligaste kostnaderna kopplat till anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Du hittar hela taxan i dokumentfliken på den här sidan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift, ofta kallad anslutningsavgift, är beräknad för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling och nyttan som en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen med bland annat ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Anläggningensavgiften består av servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och bostadsenhetsavgift. För det som i taxan är klassat som småhusfastigheter, övriga fastigheter och fastighet för verksamhet är anläggningsavgiften enligt följande:

Per fastighet utan moms med moms
Servis 49 800 kr 62 250 kr
Förbindelsepunkt 34 200 kr 42 750 kr
Tomtyta (per kvm) 19,35 kr 24,19 kr
Bostadsenhet (per enhet) 19 950 kr 23 938 kr

 

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift

Grundavgiften, tidigare kallad fast mätaravgift, är det du som kund betalar för den service som du har tillgång till. Avgiften kan liknas vid en abonnemangsavgift som täcker administrativa kostnader samt kostnader för drift och underhåll av ledningsnät och verk. Avgiften debiteras utifrån hur stor vattenmätare du har. Klassas din fastighet som småhusfastighet i fastighetstaxeringen så räcker det att du har den minsta storleken på mätare. För övriga fastigheter är det flödesbehovet (kbm/t) som styr.

Mätarstorlek utan moms med moms
Q3 2,5 4 249 kr 5 312 kr
Q3 4    
          x1 5 735 kr 7 169 kr
          x2 29 639 kr 37 050 kr
          x3 47 954 kr 59 942 kr
          x4 63 806 kr 79 757 kr
          x5 77 128 kr 96 410 kr

 

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening.

Rörlig avgift  utan moms med moms
Vatten  5,97 kr  7,46 kr
Avlopp   7,28 kr  9,10 kr
Vatten och avlopp 13,25 kr 16,56 kr

Vanliga frågor om taxan

Här listar vi de vanligaste frågorna om VA-taxan.

Vem beslutar om taxan?

Har taxan höjts under 2023?

Kommer taxan höjas under 2024?