VA-plan

I takt med att Skövde kommun växer och utvecklas ökar behovet av tillgång till rent dricksvatten och resurseffektivt omhändertagande av spill- samt dagvatten. För att tillgodose de behovet utökas och tillskapas nya verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen. Vad vi ska göra och när vi ska göra det finns sammanfattat i vår VA-plan.

VA-planen definierar vad vi ska göra

När Skövde kommun växer och invånarna blir fler ökar behovet av tillgång till rent dricksvatten och resurseffektivt omhändertagande av spill- samt dagvatten. Vad vi ska göra och när vi ska göra det definieras översiktligt i Skövde VA:s VA-plan. Planen består av flera delar och innefattar:

  • Översikt över förutsättningarnma för VA i SKövde kommun
  • VA-policy
    • Antagen av kommunfullmäktige
  • VA-plan
    • Specifika och allmänna utbyggnadsplaner
  • Konsekvensanalys
    • Definierar konsekvenser om åtgärderna i VA-planen genomförs respektive inte genomförs

 

Du hittar VA-planen dokumentfliken på denna sida.