Vattenskyddsområden

För att säkra tillgången till rent vatten både nu och i framtiden skyddar vi de områden där vi hämtar vatten. För att skydda dessa områden på ett tillfredställande sätt är de klassificerade som vattenskyddsområden och har belagts med ett antal skyddsföreskrifter.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område kring en dricksvattentäkt. Upprättande av vattenskyddsområden beslutas av kommunfullmäktige och Länsstyrelsen. 

Till varje område finns regler, så kallade skyddsföreskrifter. De bestämmer vad som får och inte får göras i området. Syftet med föreskrifterna är att skydda våra gemensamma dricksvattenreserver.

Skyddsområdet är uppdelat i zoner

För att uppnå ett tillfredställande skydd delas vattenskyddsområden upp i olika zoner. Zonerna är baserade på tiden det tar för vattnet att nå platsen vi hämtar det vid. En zon kallas för primärzon om det tar kort tid för en förorening att nå platsen. Oftast finns det en primär, en sekundär och en tertiär zon, alla med olika krav på skydd.

Hur många vattenskyddsområden finns det i Skövde?

I Skövde kommun finns åtta vattenskyddsområden. Samtliga vattenskyddsområden har till uppgift att skydda de reservattentäkter som Skövde kommun kan nyttja om den ordinarie vattenleveransen avbryts eller minskar i omfattning.