Samverkan samhällsorientering Skaraborg

I Skaraborg vill man att alla nyanlända ska erbjudas en kvalitativ samhällsorientering. Genom ett samverkansavtal mellan kommunernas vuxenutbildningar har man enats om ett antal kvalitetskriterier och hur de ska kunna mätas.

  • Samhällsinformationen skall omfatta minst 100 timmar (gäller från 1 februari 2020).

  • Samhällsorienteringen ska vara kunskapsbaserad, deltagarfokuserad och jämlik.

  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar.

  • Pedagogiska överväganden ska vara avgörande för valet av språk.

  • Kursen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan eller etableringsprogram upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända.

  • Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

  • Hemkommunen ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.

  • Hemkommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning. Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.


Genom en utbildning på Vuxenutbildning Skövde har samhällskommunikatörer utbildats både inom ledarskap, samhällskunskap och flexibla lösningar så som fjärr- och distansundervisning samt digitala verktyg. Samhällskommunikatörerna använder sig av materialet Om Sverige, vilket stämmer väl överens med förordningen om samhällsorientering (2010:1138, SFS 2017:829)            

Sedan 1 januari 2015 är det Skövde kommun som ansvarar och samordnar samhällsorienteringen i Skaraborg. Kontakta oss om du har några frågor.
Kontakta oss (skovde.se)