Arbete pågår med ny översiktsplan för Skövde kommun

Skövde växer och världen förändras. Vi står inför en framtid som ställer nya krav på hur vi tänker och agerar, därför arbetar Skövde kommun med att fram en ny översiktsplan – ÖP 2040.

Skövdes kommun och stad växer och det vill vi ska fortsätta samtidigt som det måste vara inom planetens gränser och med fokus på de som bor och verkar i vår kommun. Budskapet för arbetet med översiktsplanen (ÖP) är att vi ska skapa Hållbar utveckling med medborgarna i fokus. Med det menas bland annat att de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska finnas med i hela arbetet, när beslut fattas och avvägningar görs som leder fram till förslaget. 

En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. Översiktsplanen visar var kommunen vill bygga, var vi ska bevara naturområden och hur vi vill utveckla vår infrastruktur. 

Beslut om uppdrag att ta fram en ny översiktsplan fattades av kommunstyrelsen i mars 2021. Just nu pågår arbetet med att ta fram det första förslaget, samrådshandlingen. Det förslaget visas upp för allmänhet, företag, myndigheter med fler i det som kallas samråd.  

Samråd

Under samrådet kommer förslaget att presenteras på flera sätt och vid olika tillfällen, allt för att engagera och informera många människor. Lever och verkar du i Skövde kommun så påverkas du av översiktsplanen, ta därför tillfället i akt att ta till dig förslaget, prata med oss och lämna synpunkter. Mer information om detta kommer närmre inpå samrådet som startar vid årsskiftet 2022/-23.  

Efter samrådet arbetas förslaget om vid behov innan det visas upp igen i granskningen som startar årsskiftet 2023/-24. Även då är det möjligt att lämna synpunkter. Efter det tas en antagandehandling fram och antas av kommunfullmäktige efter sommaren 2024.  

Långsiktighet är nyckeln

För att översiktsplanen ska stå stadigt under en längre tid ligger fokus under den första delen av arbetet på en politisk dialog. Det är viktigt att det finns en politisk samsyn över partigränserna om de stora övergripande frågorna och varåt Skövde ska sikta. Samtidigt finns de tankar som medborgare har lyft vid dialoger som genomförts de senaste åren med i arbetet. Samtal kommer också föras med olika referensgrupper för att slutligen vävas ihop till en helhet.  

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument som pekar ut vägen framåt och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Översiktsplanen och den kommande visionen formar tillsammans en målbild som alla i kommunen kan vara med och medverka till. 

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Skövdes nu gällande heter ÖP 2025. Översiktsplanen ska beskriva hela kommunens användning av mark och vatten, vilka hänsynstaganden som måste göras och vad konsekvenserna för miljö, människor och ekonomi kan bli. En ny del i ÖP 2040 är utvecklingsinriktningen, den del som visar de större strategiska frågorna och sambanden. 

Projektet leds av sektor samhällsbyggnad men kommunens alla sektorer och bolag finns med i arbetet på ett eller annat sätt.  

Vill du veta mer om översiktsplanen – kontakta projektledare Hanna Asp via Kontaktcenter.
Vill du veta mer om kommunens hållbarhetsarbete finns information att läsa här.