Ändring av detaljplan för Klasborgs golfbana 1683K-DP366

Karta

 

Ändring av detaljplan för Klasborgs golfbana (1683K-DP366) fanns utställd på samråd mellan 27 mars och 17 april 2024.

Planområdet är beläget vid Skövde Golfklubbs anläggning i Våmb, strax väster om Hentorp.

Avsikten med planändringen är att tillskapa en byggrätt på del av fastigheten Våmb 30:195 där det idag är prickmark. Detta för att möjliggöra en ny byggnad för golfändamål.

Planändringsförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 som exempelvis pekar ut vård och utveckling av befintliga idrottsanläggningar som ett mål.

Planändringen handläggs med ett begränsat standardförfarande. Detta då syftet inte förändras och planändringen innebär en åtgärd av mindre betydelse och samrådskretsen är liten. Ett begränsat standardförfarande innebär att granskningsskedet utgår, under förutsättning att ett samrådsförslag aktivt godkänns av samtliga i samrådskretsen. Det innebär även att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på. Om ett aktivt godkännande inte ges av samrådskretsen, behöver planprocessen även innehålla ett granskningsskede innan kommunstyrelsen därefter kan besluta om antagande av detaljplanen.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen är i samrådsskedet.

 

Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Inbjudan plansamråd
Samrådskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planbeskrivning (1683K-DP366)
 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan