Ändring av detaljplan för Penta 8, del av och 9

Bild på området

Detaljplanen fick laga kraft den 11 juni 2024.

Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 13 maj 2024
(KS § 91/24).

Avsikten med planändringen är att utöka byggrätten inom del av fastigheten Penta 8 för att möjliggöra en mer flexibel användning av redan befintlig industri. Ändringen innebär att byggnader kan bli högre inom planändringsområdet. Inom planändringsområdet utgår planbestämmelsen <+151,0> högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet. Den ersätts med planbestämmelsen h1 20m- Högsta nockhöjd på byggnad är 20 meter. Det innebär att byggnader får ha en nockhöjd upp till 20 meter.

Planändringsförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 och gällande detaljplans syfte. Förslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

      Ändring av detaljplan för Penta 8, del av och 9 (1683K-DP 447) har fått laga kraft.

 Skede

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planbeskrivning (1683K-ST161)
Bilaga C - Geoteknisk utredning
Bilaga D - PM Geoteknik Stabilitet
Bilaga E - Undersökningar i och i anslutning till M1-hallen
Bilaga F - Risk-PM för ny detaljplan

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan