Detaljplan för Bussgata Södra Ryd

Illustration

 Kommunfullmäktige beslutade om att anta detaljplanen (KF § 24/24) den 19 feb 2024.

Planområdet är beläget i stadsdelen Södra Ryd mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen. Planens syfte är att tillskapa en bussgata mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen i Södra Ryd.

Planens huvudsakliga innehåll är att en del av parkmark enligt två gällande detaljplaner övergår till markanvändningen ”kollektivtrafiksgata”.

I ÖP 2025 utpekas planområdet som en del av ett grönt stråk. Förslaget bedöms inte vara helt förenligt med ÖP 2025 men är förenligt med planprogrammet för Södra Ryd.

Detaljplanen fanns utställd för granskning under perioden 15 maj till den 7 juni 2023.. Inkomna yttranden under granskningstiden och bemötande av dessa redovisas i ett granskningsutlåtande, se nedan.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Bussgata Södra Ryd har fått laga kraft.

 

Skede

Laga kraft-handlingar (handlingar i pdf-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram för Södra Ryd
Bilaga B - Samrådsredogörelse för Planprogram Södra Ryd
Bilaga C - Trädinventering

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan