Detaljplan för Bussgata Södra Ryd

Illustration

Detaljplanen fanns utställd för samråd den 23 januari till den 12 februari 2023.

Planområdet är beläget i stadsdelen Södra Ryd mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen. Planens syfte är att tillskapa en bussgata mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen i Södra Ryd.

Planens huvudsakliga innehåll är att en del av parkmark enligt två gällande detaljplaner övergår till markanvändningen ”kollektivtrafiksgata”.

I ÖP 2025 utpekas planområdet som en del av ett grönt stråk. Förslaget bedöms inte vara helt förenligt med ÖP 2025 men är förenligt med planprogrammet för Södra Ryd.

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt hos:
-Kontaktcenter i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500 – 49 80 00.

-Södra Ryds bibliotek, Timmervägen 3A, under bibliotekets öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500- 49 89 55.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hölls måndag den 6 februari kl. 18:00 på Södra Ryds bibliotek.

Den som har synpunkter på detaljplanen har möjligheter att framföra dessa skriftligen till sektor samhällsbyggnad, planenheten, 541 83 Skövde, eller via e-post samhallsbyggnad@skovde.se senast 2023-02-12. Märk ert yttrande med PLAN.2022.38.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Bussgata Södra Ryd är i samrådsskedet.

Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Kungörelse
Kungörelse - rättelse

 

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram för Södra Ryd
Bilaga B - Samrådsredogörelse Planprogram för Södra Ryd
Bilaga C - Trädinventering

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan