Detaljplan för Västerhöjd skola, del av Pilfinken 1 m.fl

 

Detaljplan för Västerhöjd skola, del av Pilfinken 1 m.fl

Detaljplanen finns utställd på granskning från 27 mars till och med 17 april 2024.

Planområdet är beläget på en höjd i centrala Skövde i stadsdelen Västermalm och berör Västerhöjdsgymnasiet. I väster angränsar planområdet till villabebyggelse och flerbostadshus, i norr av Nyströms kullar, i söder av Varnhemsgatan samt Södra Bergvägen och i öster av Badhusgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig skola på Västerhöjd i centrala Skövde. Därtill möjliggörs en trafiksäkrare transport samt hantering av varor och avfall inom skolområdet. I planförslaget säkerställs utrymme för utevistelse samt cykel- och mopedparkering. De kulturhistoriska värdena beaktas samtidigt som tillbyggnader tillåts ha en egen karaktär. Den allmänna gångförbindelsen mellan Västermalm och centrum säkerställs. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa markanvändning för befintlig teknisk anläggning (transformatorstation) och markreservat för befintliga och nya markledningar.

Planförslaget bedöms förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 och FÖP Centrala Skövde. 

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av sektor samhällsbyggnad i Samrådsredogörelse upprättad 2024-03-20.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Västerhöjd skola, del av Pilfinken 1 m.fl är i granskningsskedet.

Skede

 

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse
Granskningskrets
Samrådsredogörelse

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Geoteknik PM och MUR
Bilaga C - Geoteknisk och miljöteknisk markundersökning
Bilaga D - Miljöteknisk markundersökning
Bilaga E - Naturvärdesinventering
Bilaga F - Kulturmiljöutredning med konsekvensbeskrivning
Bilaga G - Fladdermöss kartering med  kolonikontroll
Bilaga H - Fladdermöss artskyddsutredning
Bilaga I - Dagvatten och skyfallsutredning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan