Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket

 

Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket

Detaljplanen finns utställd för granskning från 25 april till 16 maj 2022.

Planområdet är beläget i stadsdelen Mariesjö.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus. Ett allmänt tillgängligt gångstråk - Kunskapsstråket - ska säkerställas tvärs fastigheten Tegelbruket 5.
I den östra delen av planområdet ska en ny lokalgata anläggas. Planen ska även möjliggöra en omvandling av angränsande gator för ny användning och nya trafikslag. Skyddsbestämmelser ska anges för den f.d. tegelugnen och delar av den högresta vegetationen inom Tegelbruket 5.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket är i granskningsskedet.

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningskrets
Underrättelse

Bilaga A - Planprogram för Mariesjö
Bilaga B - MKB till Planprogram för Mariesjö
Bilaga C - Behovsbedömning
Bilaga D - Projekterings-PM Geoteknik
Bilaga E - Miljöteknisk undersökning
Bilaga F - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga G - Riskutredning
Bilaga H - Riskanalys Mariesjöterminalen
Bilaga I - Kulturmiljöutredning och konsekvensbeskrivning


Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan