Detaljplan för Sofiedal 35 m.fl.

Planområdet

 

Detaljplanen har fått laga kraft den 11 juni 2024.

Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 13 maj 2024 (KS § 88/24).

Planområdet är beläget i Hentorp i södra Skövde.

Fastigheten Sofiedal 35 är idag bebyggt med radhus och garage. Befintliga bebyggelsen stämmer inte med gällande detaljplan, all bebyggelse har byggts på prickmark. Idag finns ett önskemål om att radhusen byggs till, inom prickmark, med inglasade uterum mot söder och med redskapsbod mot norr. Detaljplanen ska justera byggrätterna inom planområdet efter befintliga förhållanden och utöka byggrätterna för att möjliggöra att radhusen byggs till med inglasade uterum mot söder och redskapsbod mot norr.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Sofiedal 35 m.fl. har fått laga kraft.

Skede

 

Laga kraft-handlingar (i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Undersökningssamråd

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan