Markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan Skövde kommun och en byggherre/exploatör. Den ger byggherren ensamrätt att arbeta med ett bostads- eller lokalprojekt på mark som kommunen äger, under en viss tid och enligt vissa villkor. Denna rätt ges i normalfallet som en markreservation följd av ett markanvisningsavtal och ett köpeavtal.

Anvisningsmetoder

Skövde kommun använder tre anvisningsmetoder: direktanvisning, intresseförfrågan och tävling, vilka beskrivs mer ingående på underliggande sidor. Där beskrivs även det som är särskilt för de olika metoderna. Här följer en generell beskrivning.

Markreservation

En markreservation på mark som inte är detaljplanelagd beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Tanken är att byggherren/exploatör genomför detaljplanläggningen tillsammans med kommunen. Denna markreservation kan därför sträcka sig så långt som över 18 månaders tid. Markreservationen formaliseras genom tecknande av ett markreservationsavtal som är kortfattat och generellt.

En markreservation på mark som redan är detaljplanelagd ges under maximalt tre månader. Då ska byggherren ha möjlighet att undersöka till exempel marknadsförutsättningarna för projektet. Beslut om reservation i dessa fall tas antingen av kommunstyrelsens arbetsutskott eller på delegation av mark- och exploateringsenheten.

Byggherren/exploatören ska presentera projektet i tillräcklig omfattning för att det ska vara möjligt att bedöma projektets lämplighet och om de ställda kraven uppfylls. Exempel på underlag är enkla skisser, referensbilder, beskrivning av volym och inriktning. Vid redan detaljplanelagda ytor kan det vara tillräckligt med en uppgift om att vad byggherren avser att bygga enligt plan.

Plankostnadsavtal

Krävs en ny detaljplan inleds inte arbetet med denna förrän byggherren/exploatören träffat ett plankostnadsavtal med kommunen. I avtalet klarläggs hur planarbetet ska genomföras. Byggherren/exploatören får svara för kostnaderna för framtagandet av underlaget till planen och detaljplanearbetet.

Detaljplan

Om en ny detaljplan krävs kommer denna att tas fram i nära samarbete mellan byggherren/exploatören och kommunen.

Markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal är fastare i sin form än en markreservation. Av markanvisningsavtalet framgår alla kända förutsättningar för projektets genomförande och villkoren för försäljning/upplåtelse. Markanvisningsavtalet har i väsentliga delar samma innehåll som ett köpekontrakt.

Om en ny detaljplan krävs kommer markanvisningsavtalet att tecknas innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

I samband med ett markanvisningsavtal krävs ett mer omfattande underlag från exploatören: principskisser avseende byggnadsvolymer och utformning, höjdsatt situationsplan, beskrivning av bostadstyper och upplåtelseform samt en redogörelse för olika tekniska frågor som är av vikt för det aktuella projektet.

Markanvisningsavtalet kommer att ge exploatören en sex månaders reservationstid.

I markanvisningsavtalet klarläggs att byggherren/exploatören svarar för alla kommunala avgifter, anslutningsavgifter m.m. som är förknippade med markköpet

Bygglov

Under den tid som markanvisningsavtalet gäller måste ansökan om bygglov lämnas in.

Köpeavtal

Köpeavtal tecknas när bygglov erhållits. I köpeavtalet regleras markköpet och de delar av markanvisningsavtalet som har framtid betydelse tas med i det nya avtalet..

Köpebrev

När bygglov erhållits ska exploatören betala angiven köpeskilling och när så skett kan köpebrev överlämnas.

Fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsbildning kommer att lämnas in av kommunen efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.