Lärare och elever

Likabehandling

I Skövde kommun tror vi på att en ökad mångfald av medarbetare ger en bättre service.

Alla medarbetare behandlas likvärdigt och med respekt. Våra chefer arbetar systematiskt med likabehandling för att ge lika rättigheter och möjligheter i arbetet till alla medarbetare. Ett aktivt likabehandlingsarbete motverkar diskriminering på våra arbetsplatser och främjar ett hållbart arbetsliv. 

Likabehandling innefattar jämställdhet och mångfald samt diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
Alla ska även behandlas likvärdigt oavsett social eller politisk bakgrund.