Lön och lönesättning

Skövde kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vet att lön och löneutveckling är en av flera saker som påverkar hur attraktiva vi är och ett viktigt medel både för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga medarbetare hos oss.

Skövde kommuns ambition är att erbjuda löner som står sig i konkurrensen över tid. Utifrån analys av lönekartläggning och bedömning av framtida rekryteringsmöjligheter fattas beslut om prioriteringar.

Lön ska sättas med stöd av lönepolicyn, den kommungemensamma lönekartläggningen och aktuellt löneläge för befattningen. Hänsyn ska tas till marknadsläget och vägas mot rådande lönebild. Lönen ska vara överenskommen innan anställningen påbörjas.

All lönesättning ska vila på sakliga grunder och med beaktande av löneavtalens intentioner. Samma lönesättningsprinciper ska gälla för samtliga medarbetare oberoende av kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning, anställningsform, facklig tillhörighet eller annan osaklig grund. Skövde kommun strävar mot målet ”Lika lön för lika och likvärdigt arbete”.