Vårt näringsliv ska utvecklas och växa

Sektor samhällsbyggnad är Skövde kommuns samlade organisation för samhällsbyggnadsfrågor.

Sektorn håller ihop arbetet från start till slut, men är beroende av många parter både inom kommunen och ute i näringslivet för att nå gemensamma visioner.  Vår vision är att Skövde är och skall fortsätta att vara en tillväxtkommun. Vi är draglok och nod i Skaraborg och med en helhetssyn utvecklar och förvaltar vi Skövde till ett attraktivt, jämställt och hållbart samhälle, och bygger stad och landsbygd för nuvarande och kommande generationer.

Sektor samhällsbyggnad består av sex enheter och här jobbar totalt cirka 80 kollegor.

Våra ansvarsområden sträcker sig över;

  • Fysisk samhällsplanering
  • Bygglovhantering och tillsyn inom byggandet
  • Energirådgivning
  • Bostadsanpassningsbidrag 
  • Kart- och mätverksamhet
  • Samordning av geografisk information
  • Gata och park
  • Kollektivtrafik
  • Mark- och exploatering
  • Kommunekolog/miljöstrategi/skogstillsyn

 

Inom sektorn finns även den kommunala lantmäterimyndigheten för Skövde kommun som en fristående myndighet.

Samhällsbyggnad ansvarar för den kommunala exploateringsprocessen med markfrågor, utbyggnad av kommunal infrastruktur och projektsamordning. Vi ansvarar även för driften av kommunal allmän plats som gator och parker, naturvård, kommunalt skogsbruk, miljösamordning, trafikplanering, energirådgivning samt kommunala geodata som t.ex. karttjänster, fastighetsdata, statistik och adresser.

I takt med att Skövde växer ökar behovet av service, infrastruktur och bostäder. Vi vill växa för att säkra upp arbetskraft och ett gott liv för nästa generation. Detta handlar inte bara om bostäder och industri utan även rekreationsområden som Billingen, där vi gjort stora insatser under senare år. Detta är viktigt för att människor både ska vilja bo kvar, men också komma hit. Det i sin tur skapar en blomstrande stad och ett välmående näringsliv.

Detta gäller inte bara i Skövde tätort, vi ansvarar för hela vår geografiska yta, med yttertätorter som Lerdala, Stöpen och Väring inkluderat. Uppdraget innebär att vi hela tiden väger och kompromissar kvalitéer. Det är aldrig svart eller vitt utan byggs på god dialog. En del är självklar myndighetsutövning, i andra fall blir det i dialogform.

I allt vi beslutar i dag, måste vi samtidigt möta framtidens behov och den kommande generationen. I dag går också allting väldigt fort vilket gör att även vi måste jobba för att kunna vara omställningsbara och agila.

Intresset för Skövdes samhällsutveckling är stort hos företagen. Vi märket av ett hårt tryck både på utveckling av befintligt näringsliv och nyetableringar. SSB och Näringslivsenheten jobbar tätt ihop för att på bästa sätt hitta lösningar, såsom att komma åt både ny mark att exploatera eller befintlig mark att bygga på. Våra enheter MEX (Mark- och exploatering) samt Plan- och byggenheten är oftast de som står närmast näringslivet.

Vi försöker att hålla en regelbunden, god och informativ dialog med näringslivet under året och i flera olika forum. Detta gör vi bland annat genom att bjuda in till Samhällsbyggnadsfrukost där vi ger en uppdaterad lägesbild av bostadsbyggandet och samhällsutvecklingen samt lyssnar in feedback.  Vi delar också ut Skövdes stadsbyggnadspris till entreprenörer varje år .Vi har även regelbundna träffar med branschorganisationer och Näringslivsforum. I vardagen är vi oftast i kontakt med näringslivet när det gäller verksamhetsmark som tillåter våra företag att utvecklas. Vi möter även frågor kring byggnation av infrastruktur, då det är viktigt att vi skapar rätt förutsättningar för våra förtag att bedriva sina verksamheter. Vi möter också många företagare vid ansökan om bygglov. Bygglov är komplext med snårig lagstiftning, så när företagen vill bygga ut eller bygga nytt, är dialogen väldigt viktig.

Skövde är en stad med hög nettoinpendling. Att ha goda förbindelser gör att våra företag når en större arbetsmarknad när de söker kompetens. Logistikflöden är därför otroligt viktiga för stadens utveckling.

Vår verksamhet är viktig för att näringslivet skall kunna flyta på och ha rätt förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Vårt uppdrag är samtidigt beroende av att vi har ett gott samarbete såväl inom kommunens sektorer som med näringslivet. Vi jobbar ständigt för att bidra till ett gott företagsklimat och för att vårt näringsliv både skall utvecklas och växa.

Filmens berättarröst: Caroline Hagström, före detta sektorschef på Sektor samhällsbyggnad