Hur fungerar prioriteringen av gator? 

Vi prioriterar snöröjningen i följande ordning:

1. Huvudvägnätet där bussar kör sina turer, vägar till sjukhuset och/eller extra utsatta områden.

2. Gång- och cykelvägar som tillhör huvudstråken.

3. Resecentrum och kommunala fastigheter så som äldreboenden, skolor och förskolor.

4. Villagator och övriga gator samt resterande gång- och cykelvägar.

Datum