Ansluta fastighet innanför verksamhetsområde

När en fastighet ligger innanför ett av våra verksamhetsområden är Skövde VA enligt lag skyldiga att tillgodose fastighetens behov av vattentjänster. Beroende på om du bygger nytt i ett exploateringsområde eller om din fastighet precis införlivats i ett verksamhetsområde ser anslutningsprocessen lite olika ut.

Innanför verksamhetsområdet = kommunalt VA

Om din fastighet ligger innanför ett av våra verksamhetsområden är Skövde VA enligt lag skyldiga att tillgodose fastighetens behov av vattentjänster. Det vanligaste är att en fastighet uppgår i ett verksamhetsområde till följd av exploatering, och då är fastigheten som regel obebyggd.

Ibland händer det att redan bebyggda fastigheter införlivas i ett verksamhetsområde. När så är fallet handlar det oftast om att Länsstyrelsen har beslutat om att ett verksamhetsområde behöver upprättas för ett område. Du kan läsa mer om det på sidan Verksamhetsområden.

Anslutningsprocessen

Anslutningsprocessen kan se lite olika ut beroende på din fastighets förutsättningar. När du exempelvis bygger nytt i ett av våra exploateringsområden för bostadsändamål är servisledningarna oftast nergrävda långt innan du påbörjar husbyggnationen.

I normalfallet ser processen för att ansluta sig till den allmänna va-anläggningen ut enligt följande:

Steg 1. Anmälan till bygglovsenheten

En förändring av en fastighets VA-installation är anmälningspliktig enligt plan- och byggförordningen (PBF). Det innebär att du måste skicka in en anmälan till bygglovsenheten innan du får påbörja arbetet med att ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

När bygglovsenheten fått rätt underlag från dig utfärdar de ett startbesked. Startbeskedet ger dig tillåtelse att påbörja arbetet.

Läs mer om anmälan till bygglovsenheten

Steg 2. Servisanmälan

För att vi ska påbörja ett anslutningsärende behöver du inkomma med en servisanmälan. Servisanmälan skickar du in till bygglovsenheten i samband med att du skickar in ett bygglovs- eller anmälansärende.

I servisanmälan fyller du bland annat i vilken fastighet anslutningen gäller, hur stor fastigheten är samt hur mycket byggyta som finns på den. Du fyller också i dina kontaktuppgifter.

Om servisanmälan behöver kompletteras hör vi av oss till dig.

Blankett för servisanmälan

Steg 3. Servisledningar grävs ner

När Skövde VA fått in servisanmälan från dig undersöker vi om det finns VA-ledningar fram till din fastighet eller om det behöver anläggas nya. I exploateringsområden har vi oftast grävt ner ledningar innan du skickar in servisanmälan. Bebyggda fastigheter som införlivas i ett verksamhetsområde behöver vi däremot gräva ner ledningar för.

De ledningar som sträcker sig från våra stamledningar fram till fastighetsgränsen kallas för servisledningar. Servisledningarna avslutas i normalfallet en halv meter (0,5 meter) från fastighetsgränsen.

Steg 4. Förbindelsepunkter upprättas

När ledningarna är färdigställda upprättar Skövde VA en förbindelsepunkt per vattentjänst och meddelar dig deras placering. Förbindelsepunkten är den juridiska punkt där den allmänna va-anläggningen slutar och din fastighets va-installation börjar. Förbindelsepunkten är i normalfallet lokaliserad en halv meter (0,5 meter) utanför fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten är den ansvarsgräns där det VA-rättsliga förhållandet uppstår. Ansvaret på den ena sidan – den allmänna delen – åligger Skövde VA i egenskap av huvudman. Ansvaret för den andra sidan – den privata delen – åligger fastighetsägaren.

Steg 5. Anläggningsavgift debiteras

När du ansluter en fastighet till den allmänna va-anläggningen tar vi ut en avgift i form av en anläggningsavgift. I normalfallet fakturerar vi denna avgift när

  • vi har meddelat dig var förbindelsepunkten är lokaliserad, och
  • du har fått ett startbesked för åtgärden från bygglovsenheten.

Avgiftens storlek styrs av Skövde VA:s taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar taxan.

Läs mer om VA-taxan i Skövde kommun

Steg 6. Brukningsavgift debiteras

När anläggningsavgiften debiteras startas Skövde VA även upp debitering av brukningsavgiften. Brukningsavgiften styrs, precis som anläggningsavgiften, av Skövde VA:s taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar taxan.

Brukningsavgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat vilken bebyggelse som finns på fastigheten och om det finns en vattenmätare uppsatt på fastigheten.

Läs mer om VA-taxan i Skövde kommun

Steg 7. Fastigheten ansluts

När du ska koppla samman din fastighets egna va-ledningar med vår servisledning behöver vi säkerställa att detta blir korrekt utfört. Detta görs på olika sätt beroende på förutsättningarna.

Oftast tillåter vi att den entreprenör som du anlitat utför sammankopplingen. Kravet är då att entreprenören genomför en egenkontroll i samband med sammankopplingen. Information om och underlag för egenkontrollen bistår vi med.

Ibland vill vi göra sammankopplingen. Då ska du kontakta oss för att boka tid för sammankoppling av ledningarna.

Steg 8. Vattenmätare monteras

Innan allt är klart ska en vattenmätare installeras på din fastighet. Vattenmätarens funktion är att mäta din förbrukning. Baserat på den uppmätta förbrukningen och mätarens storlek betalar du löpande en brukningsavgift. 

För att vattenmätaren ska komma upp i rätt tid vill vi att du hör av dig till VA-avdelningen när byggnationen börjar bli klar. Då kan vi tillsammans boka in en tid när vi kan komma och installera mätaren.

Det kan vara bra att veta att platsen där vattenmätaren monteras ska uppfylla vissa krav.

Läs mer om vattenmätare

Steg 9. Arbetet med att ansluta fastigheten är klart!

När vattenmätaren installerats och alla föregående steg är genomförda anses fastigheten vara fullvärdig medlem av va-kollektivet!

När din fastighet är ansluten till den allmänna VA-anläggningen finns det bestämmelser som reglerar vad du får göra med dricksvattnet och hur du får hantera exempelvis spillvatten:

Allmänna bestämmelser

Spillvattenbestämmelser

Steg 10. Om du säljer fastigheten

Om du säljer fastigheten måste du anmäla ägarbytet, så att vi kan överföra vattentjänstabonnemanget och till den nya fastighetsägaren. När du ska meddela ägarbytet gör du detta till Skövde Energi.

Meddela ägarbyte till Skövde Energi