Ansluta fastighet utanför verksamhetsområde

Fastigheter som ligger utanför våra verksamhetsområden kan göra en förfrågan om att få ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. Om vi anser det möjligt att ansluta fastigheten kan du påbörja ett anslutningsärende hos oss.

Fastigheter utanför verksamhetsområdet kan ansluta om förutsättningarna finns

Du som har ett hus utanför våra verksamhetsområden har ett eget ansvar att ordna med dricksvatten och omhändertagande av spillvatten. Om du bor nära den allmänna VA-anläggningens ledningar kan du ansöka om möjligheten att ansluta din fastighet. Finns det kapacitet i vårt system och alla andra förutsättningar finns kan vi ombesörja en förbindelsepunkt på ledningsnätet där du kan ansluta. Det är sedan ditt ansvar att bekosta och ordna med ledningsdragningen från din fastighet till förbindelsepunkten.

Utanför verksamhetsområdet skrivs avtal

När fastigheter utanför verksamhetsområdet ansluts till den allmänna VA-anläggningen gäller inte lagen om allmänna vattentjänster. Istället regleras förutsättningarna i ett avtal mellan fastighetsägare och kommunen. Därför skriver vi i samband med anslutningen ett avtal som reglerar båda parters rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Enskilda anläggningar regleras av MÖS

Innan du är ansluten till kommunalt VA är det Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som ansvarar för tillsyn av din enskilda VA-anläggning.

Anslutningsprocessen

Anslutningsprocessen kan se lite olika ut beroende på din fastighets förutsättningar. I normalfallet ser processen för fastigheter utanför våra verksamhetsområden ut enligt följande:

Steg 1. Förfrågan lämnas in

Om du är intresserad av att ansluta en fastighet som är belägen utanför våra verksamhetsområden till den allmänna VA-anläggningen skickar du in en förfrågan till oss. Förfrågan har inga formkrav, utan det räcker med ett mejl eller ett telefonsamtal.

Om du redan vet att du kommer behöva korsa andra fastigheter för att ta dig till vårt ledningsnät är det en god idé att prata med den eller de fastighetsägare som berörs redan nu.

Steg 2. Förfrågan utreds

När Skövde VA har fått in förfrågan behöver vi utreda om det finns möjlighet att ansluta fastigheten till den allmänna VA-anläggningen. Under utredningen bedömer vi bland annat om det finns kapacitet i ledningsnätet, om det finns en lämplig anslutningspunkt och om en eventuell anslutning av din fastighet får någon påverkan på andra anslutna fastigheter.

Steg 3. Meddelande om möjlighet att ansluta

När vår utredning är klar meddelar vi dig om det är möjligt att ansluta fastigheten eller inte. Vi meddelar även var det är möjligt att ansluta fastigheten till de vattentjänster du är intresserad av.

Observera att ett meddelande om möjlighet att ansluta i är giltigt för alltid. Möjligheten att ansluta kvarstår enbart så länge de förutsättningar som rådde vid tiden för förfrågan.

Steg 4. Anmälan till bygglovsenheten

En förändring av en fastighets VA-installation är anmälningspliktig enligt plan- och byggförordningen (PBF). Det innebär att du måste skicka in en anmälan till bygglovsenheten innan du får påbörja arbetet med att ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

När bygglovsenheten fått rätt underlag från dig utfärdar de ett startbesked. Startbeskedet ger dig tillåtelse att påbörja arbetet.

Läs mer om anmälan till bygglovsenheten

Steg 5. Servisanmälan

För att vi ska påbörja anslutningsärendet efter att du har fått ett positivt svar på din förfrågan behöver du inkomma med en servisanmälan. Servisanmälan skickar du in till bygglovsenheten i samband med att du skickar in ett bygglovs- eller anmälansärende.

I servisanmälan fyller du bland annat i vilken fastighet anslutningen gäller, hur stor fastigheten är samt hur mycket byggyta som finns på den. Du fyller också i dina kontaktuppgifter.

Om servisanmälan behöver kompletteras hör vi av oss till dig.

Blankett för servisanmälan

Steg 6. Servisledningar grävs ner

När vi fått in servisanmälan från dig projekterar och anlägger vi servisledningarna. Servisledningarna anläggs där vi har meddelat att din fastighet kan ansluta. Det är sedan ditt ansvar att projektera och gräva ner ledningar fram till servisledningarna. Ska du gräva ner ledningar över någon annans fastighet behöver du ansöka om ledningsrätt. Kostnaden för att gräva ner ledningarna fram till vår servisledning står du som fastighetsägare för.

Steg 7. Förbindelsepunkt upprättas

När ledningarna är färdigställda upprättar vi en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den juridiska punkt där den allmänna va-anläggningen slutar och din fastighets va-installation börjar. Förbindelsepunkten är i normalfallet lokaliserade en halv meter utanför fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten är den ansvarsgräns där det VA-rättsliga förhållandet uppstår. Ansvaret på den ena sidan – den allmänna delen – åligger Skövde VA i egenskap av huvudman. Ansvaret för den andra sidan – den privata delen – åligger fastighetsägaren.

Steg 8. Anläggningsavgift debiteras

När du ansluter en fastighet till den allmänna va-anläggningen tar vi ut en avgift i form av en anläggningsavgift. I normalfallet fakturerar vi denna avgift när

  • vi har meddelat dig var förbindelsepunkten är lokaliserad, och
  • du har fått ett startbesked för åtgärden från bygglovsenheten.

Avgiftens storlek styrs av Skövde VA:s taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar taxan.

Läs mer om VA-taxan i Skövde kommun

Steg 9. Brukningsavgift debiteras

När anläggningsavgiften debiteras startas Skövde VA även upp debitering av brukningsavgiften. Brukningsavgiften styrs, precis som anläggningsavgiften, av Skövde VA:s taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar taxan.

Brukningsavgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat vilken bebyggelse som finns på fastigheten och om det finns en vattenmätare uppsatt på fastigheten.

Läs mer om VA-taxan i Skövde kommun

Steg 10. Fastigheten ansluts

När du ska koppla samman din fastighets egna va-ledningar med vår servisledning behöver vi säkerställa att detta blir korrekt utfört. Detta görs på olika sätt beroende på förutsättningarna.

Oftast tillåter vi att den entreprenör som du anlitat utför sammankopplingen. Kravet är då att entreprenören genomför en egenkontroll i samband med sammankopplingen. Information om och underlag för egenkontrollen bistår vi med.

Ibland vill vi göra sammankopplingen. Då ska du kontakta oss för att boka tid för sammankoppling av ledningarna.

Steg 11. Vattenmätaren installeras

Innan allt är klart ska en vattenmätare installeras på din fastighet. Vattenmätarens funktion är att mäta din förbrukning. Baserat på den uppmätta förbrukningen och mätarens storlek betalar du löpande en brukningsavgift. 

För att vattenmätaren ska komma upp i rätt tid vill vi att du hör av dig till VA-avdelningen när byggnationen börjar bli klar. Då kan vi tillsammans boka in en tid när vi kan komma och installera mätaren.

Det kan vara bra att veta att platsen där vattenmätaren monteras ska uppfylla vissa krav.

Läs mer om vattenmätare

Steg 12. Avtal skrivs

När en fastighet belägen utanför våra verksamhetsområden ansluts behöver förhållandet mellan Skövde VA och fastighetsägaren regleras. Detta görs genom att båda parter skriver under ett avtal. Avtalet tas fram av Skövde VA.

Steg 13. Arbetet med att ansluta fastigheten är klart

När vattenmätaren installerats och alla föregående steg är genomförda är fastigheten ansluten till den allmänna VA-anläggningen.

Steg 14. Om du säljer fastigheten

Om du säljer fastigheten måste du anmäla ägarbytet, så att vi kan överföra vattentjänstabonnemanget och till den nya fastighetsägaren. När du ska meddela ägarbytet gör du detta till Skövde Energi.

Meddela ägarbyte till Skövde Energi