2. Andra skäl än avstånd som ger rätt till skolskjuts

En elev kan av andra skäl än avstånd beviljas skolskjuts:

- Trafikförhållanden - kommunen bedömer med hjälp av gällande trafiksäkerhetsmodell om skolvägen är så farlig att skolskjuts bör beviljas på grund av det. Sådana beslut gäller för det läsår som beslutet fattas.

- Funktionsnedsättning hos eleven, vilket ska styrkas genom läkarintyg och/eller intyg från skolan.

- Andra särskilda omständigheter som bedöms motivera att eleven beviljas skolskjuts.

Datum