Regler för skolskjuts

Nya regler för skolskjuts antogs av Skövde kommuns kommunstyrelse den 2 maj 2016, KS §79/2016 och reviderades den 11 januari 2021, KS § 2/21.

 

Skövde kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 §, 11 kap. 31 § resp 18 kap. 30 § skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnaisesärskola enligt av kommunen fastställda regler. Se dokumentet i sin helhet via länk till höger på sidan eller sök via aktuellt ämne här nedan. 

1. Avstånd

För att en elev i Skövde kommun ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass och grundskola ska skolvägen, mätt efter genaste iordningställd gångväg från hemmet till anvisad skola enligt skolskjutsområden och hållplats minst vara:  

 Årskurs

till skola

till hållplats

F-3:

2,0 km

2,0 km

 4-6:

3,0 km

2,0 km

7-9:

4,0 km

3,0 km

 

Med bostad avses i dessa regler elevens folkbokföringsadress.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas till och från den vid planeringen av skolskjutsar fastställda platsen för upphämtning av eleven och till och från anvisad skola.

2. Andra skäl än avstånd som ger rätt till skolskjuts

En elev kan av andra skäl än avstånd beviljas skolskjuts:

- Trafikförhållanden - kommunen bedömer om skolvägen är så farlig att skolskjuts bör beviljas. Sådana beslut gäller för det läsår som beslutet fattas.

- Funktionsnedsättning hos eleven, vilket ska styrkas genom läkarintyg och/eller intyg från skolan.

- Andra särskilda omständigheter som vi bedömer motiverar att eleven beviljas skolskjuts.

3. Skolskjuts då elev valt annan skola än anvisad skola enligt skolskjutsområden

Elev som går på annan skola i Skövde kommun, kommunal skola eller friskola, än den för elevens folkbokföringsadress anvisade skola enligt skolskjutsområden, har rätt att få skolskjuts om avståndskriteriet är uppfyllt och då skolskjutsen kan anordnas utan att det för kommunen medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Samma sak gäller den som har blivit anvisad till en viss skolenhet och av Sektor Barn och utbildning medges att gå kvar där i samband med flytt inom kommunen.

Med organisatoriska svårigheter avses främst om befintlig skolbuss redan är fullsatt eller om annan särskild skjuts måste bokas till den egen valda skolan som ine hade behövts till den anvisade skolan enligt skolskjtusområden. 

Med ekonomiska svårigheter menas att skjuts till den egen valda skolan för kommunen inte ska innebära någon merkostandad jämfört med vad skolskjuts hade kostat om eleven gått i anvisad skola enligt skolskjutsområden. Busskort för linjetrafik anses av Skövde kommun inte innebära någon ekonomiskt svårighet , och kan beviljas om grundläggande kriterier uppfylls.

4 Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som på grund av växelvis boende bor på två adresser, båda belägna i Skövde kommun och går på för folkbokföringsadressen anvisad skola enligt skolskjutsområden, har rätt till skolskjuts mellan varje adress där avståndet, uppmätt enligt punkt 1 och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts eller att målsman vill åberopa omständighet enligt punkt 2. Skulle eleven gå på annan skola än den för folkbokföringsadressen anvisade har eleven rätt till skolskjuts enligt de förutsättningar som anges under punkt 3.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern.

5. Former för skolskjuts

De former av skolskjuts som kan vara aktuella är följande:

  • Buss i linjetrafik
  • Skolbuss
  • Skoltaxi
  • Självskjuts

Trafikhandläggare för skolskjuts svarar för planering av skolskjutsar och väljer den form av skolskjuts som är den för kommunen förmånligaste formen för skolskjuts med hänsyn tagen till de med transportörerna ingångna avtalen och de speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

6. Busskort

Elev som beviljas skolskjuts med buss i linjetrafik tilldelas ett busskort för resor med Västtrafiks linjebussar för aktuellt läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller att det blir oanvändbart finns detaljerad information under fliken Borttappat busskort. Förlorade kort ersätts endast vid ett  tillfälle per läsår.

Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger eller om eleven slutar vid skolan, ska eleven återlämna busskortet. 

7. Tid vid påstigningshållplatser

Elev ska finnas på överenskommen påstigningshållplats för skolskjuts minst fem minuter före angiven avgångstid. Har skolskjuts inte anlänt tio minuter efter utsatt avgångstid kan eleven lämna hållplatsen och om möjlighet finns, meddela sin skola. 

8. Skyddsanordningar vid resa med buss, skoltaxi och självskjuts

Skolelev som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

För elev som åker skoltaxi eller självskjuts och som är kortare än 135 cm gäller Trafikförordningens 4 kap. 10 § om att man "skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet". Det är målsmans ansvar att utrusta eleven med vad som behövs för att trafikförordningens föreskrift ska kunna följas.

9. Skyldighet att avboka skoltaxi

Vårdnadsahavare till elev som tilldelats skolskjuts med skoltaxi ansvarar för att resor som inte behvös avbokas i så god tid som möjligt,  helest minst en timme före överenskommen hämtningstid. Gör det genom att ringa direkt till Fasta Resor på 010-17 30 200 eller avboka i appen Boka Resa om ni redan använder den.

10. Självskjuts

Kommunen kan träffa ett avtal med målsman om att denne svarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och från skolan, s.k. självskjuts. Den ersättning som utbetalas till målsman vid självskjuts är den skattefria delen av den statliga milersättningen för en resa till och från skolan per skoldag inom Skövde kommun. 

Självskjuts kan endast initieras av Skövde kommun och ska användas restriktivt och då skolskjuts inte kan anordnas på sedvanligt vis. Självskjuts får inte medföra fördyrade kostnader för kommunen.

11. Riktlinjer vid planering av skolskjutsar

Planering av skolskjutsar ska ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt med beaktande av trafiksäkerhet och följande riktlinjer. 

11 a. Avresetid, restid, väntetid 

Restiden för elever i förskoleklss - åk 9 bör inte överstiga 60 min/resa. Väntetiden vid skola bör inte överstiga 30 min/resa utifrån skolans ramtider. Normal tid att anlända till skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan skolskjutsen kan avgå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

11 b. Tid för resa till och från skolan

 Skjuts till och från skolan anordnas endast i anslutning till skolans ramtider, vilka är då merparten av eleverna som tillhör samma årskursgrupp ska anlända till skolan eller åka hem. En årskursgrupp kan vara förskoleklass samt åk 1-3, åk 4-6 eller åk 7-9. 

11 c. Avstånd till anvisad hållplats 

Gångavståndet till anvisad hållplats för buss i linjetrafiken eller skolbuss ska för elever i förskoleklass och åk 1-6 inte överstiga 2 kilometer och för elever i åk 7-9 ska avståndet inte överstiga 3 kilometer.

12. Ansökan om skolskjuts

Elever som går i anvisad skola enligt skolskjutsområden för sin folkbokföringsadress, och som uppfyller avståndskraven under punkt 1, beviljas skolskjuts per automatik. 

De elever som inte automatiskt beviljas skolskjuts på grund av avstånd kan göran en ansökan  på bakgrund av skäl  som anges under punkt 2 (trafikförhållanden, funktionsnedsättning, särskilda omständigheter) eller punkt 4 (växelvis boende).  Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst som du hittar här.

13. Beslut om skolskjuts

Delegation att besluta i skolskjutsfrågor har lämnats till trafikhandläggare. Beslut om skolskjuts enligt punkt 1-4 gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Om de förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något avseende, upphör dock beslutet att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Beslut om skolskjutsar fattas på bakgrund av registrerade uppgifter i skolförvaltningens administrativa system samt beräknade avstånd bostad-skola resp. bostad-hållplats i kommunens verksamhtsprogram för skolskjutsplanering. För varje elev görs en individuell prövning som ligger till grund för beslutet. 

14. Planeringsunderlag

Elever som tilldelats skoltaxi och som åker till och från andra adresser än folkbokföringsadressen må-fr varje vecka eller växelvis adress  som angivet på ansökan vid växelvis boende, måste lämna in ett schema för resonra via kommunens e-tjänst, som hittas här. Alternativt mailas ett schema till skolskjuts@skovde.se. Inför nytt läsår måste schema lämnas in senst 15 maj för att garanterat komma  igång från skolstart.

15. Överklagan av beslut

Trafikhandläggares beslut om skolskjuts för elever vid anvisad skola enligt skolskjutsområden, kan med hänvisning till 28 kap. 5 § pkt 4 Skollagen överklagas hos allmän förvaltingsdomstol enligt anvisningar som bifogas beslutet. För annat beslut enligt dessa regler kan laglighetsprövning begäras enligt 10 kap 8 § Kommunallagen.

Anvisningar om hur överklagan ska ske bifogas beslutet.

16. Samråd

Trafikhandläggare för skolskjuts ska samråda med Sektor Barn- och utbildnngs stabschef när ett beslut om skolskjutsar kan ha en väsentlig påverkan av förutsättningarna för skolans verksamhet. Stabschef för Sektor Barn- och utbildning har å sin sida att samråda med trafikhandläggare för skolskjuts för den händelse att planeringsförutsättningarna för skolskjutsverksamheten väsentligen förändras eller att skolskjutsuppdrag som inte är av ringa ekonomisk omfattning skulle tillkomma under läsåret.

Riktlinjer vid skolskjutsplanering vad gäller farlig väg

Vid planeringen eftersträvas att ingen elev ska behöva gå längs med  eller korsa vägarna 26, 49, 194, 200 samt väg 2692 (Regumatorp-Häggum). Det betyder att här planeras skolskjutsarna så långt det är möjligt med hållplatser på rätt sida av vägen. Undantag från detta kan endast göras för elever i åk 7-9 eller i samförstånd med vårdnadshavare.

Elever i åk F-6 ska inte behöva gå längs med:
väg 2882 (korsningen väg 2889 fram till 30-zon)
väg 2756 i Lerdala
väg 2891 (Djursätra - Värsås)
väg 3011 (Oxelbacka - väg 49 vid hpl Hallebacka)

Elever i åk F-9 ska inte behöva gå längs med:
väg 2889 (Öm - Varola)
väg 2931 (Stöpen - väg 2934)
väg 2936/3007/3011 från Oxelbacka  (Ulvåker - väg 49 vid Piggatorp)
väg 3010  (Igelstorp - väg 200)
Rånnavägen mellan Hälsovägen och Karstorpsvägen, under byggperiod som avslutas under 2023

För andra vägar än de som nämnts ovan förutsätts att elev kan passera över och gå utefter för att nå anvisad skola eller hållplats.