Allmän information om skolskjuts

Elever som går i anvisad skola enligt skolskjutsområden och som uppfyller avståndkravet enligt kommunens reglemente, behöver inte ansöka utan beviljas skolskjuts per automatik från folkbokföringsadressen. Alla övriga måste inför varje nytt läsår ansöka om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, annan särskild orsak eller växelvis boende.

Upphandlad buss

Kommunen har 14 upphandlade skolbussar som körs av Hellbergs Buss och connect Bus (tidligare Söne Buss). Under förutsättning att det finns plats i bussen kan skolskjutselevers kompisar få åka med. Men kompisen måste då ha ett intyg från sin skolas expedition som visar att hen har tillstånd att åka med, om inte vårdnadshavare till skolskjutseleven på förhand meddelat föraren.

Bussar i linjetrafik

Skolskjuts med linjetrefik avser resor med Västtrafiks linjebussar. Aktuella linjer, tider och hållplatser hittar du på Västtrafiks hemsida.

Om du åker skolskjuts med buss i linjetrafik får du genom skolan Västtrafiks skolkort. Kortet delas ut den första skoldagen på höstterminen. Kortet ska alltid visas upp då du åker med linjebussarna. Om du inte har skolkortet med dig får du som går i förskoleklass - åk 9 följa med på morgonturen till skolan. På skolans expedition kan du sen få ut en biljett för hemresa. Har du tappat ditt busskort eller om det blir oanvändbart,  finns rutin för hur du går tillväga för att få ett ersättningskort här

Information om när skolkortet gäller hittar du här.

Information om Västtrafiks nya zonindelning från 4 november 2020 hittar du här. 

Skolkortens giltiga zoner (inga kort behöver bytas ut):
- Skövde tätort fungerar som tidigare inom Skövde tätort
- Skövde fungerar inom zon C (se mer info på ovan länk)
Aktuell korttyp står tryckt på kortet

Skolskjuts med taxi

Om det inte är möjligt att planera skolskjutsen med de upphandlade skolbussarna eller buss i linjetrafik får du åka taxi. Detta gäller för elever som går i den skola som kommunen anvisat enligt skolskjutsområden. För elever i åk F-6 är det oftast den skolan som ligger närmast folkbokföringsadressen. Om du valt en annan skola än den anvisade har du endast rätt till skolskjuts om det inte innebär någon merkostnad eller organisatorisk svårighet för kommunen.

För dig som går på den skola som kommunen har anvisat dig till och där inga bussförbindelser finns (exempelvis särskolor eller av annan särskild anledning), kan skoltaxi beviljas vid behov och i anslutning till skolans ramtider.

Det är bara du som har beviljats skoltaxi som får åka med, alltså inga kompisar.

Skolskjuts vid växelvis boende

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende gäller liksom övriga beslut om skolskjuts endast för ett läsår i taget. Ny ansökan krävs inför varje läsår. För att vara säker på att få skolskjuts från och med skolstart, ska ansökan vara inkommen senast 15 april. Beslut skickas ut när handläggningen är klar och vid beviljande meddelasd vilken typ av skolskjuts som kommer planeras. För resor med skolbuss kan detaljerna ses via Vh-portalen från veckan inann skolstart.

Du kan göra en ansökan direkt via vår e-tjänst. Läs mer om reglerna för skolskjuts här.

Tider för skolskjuts

Alla turer med upphandlad skolbuss har en tidtabell. Varje hållplats har en utskriven tid men av olika skäl kan bussen komma både tidigare och senare. Därför gäller för de upphandlade skolbussarna att du ska vara på plats fem minuter före utsatt tid och vänta tio minuter efter utsatt tid. Har inte bussen kommit efter tio minuter får du försöka få hjälp med att ringa till din skola och meddela att det inte har kommit någon skjuts. För bussar i linjetrafik gäller Västtrafiks tidtabeller. Vid utebliven linjebuss hänvisar vi till deras hemsida för uppdaterad trafikinformation.

Vid skolskjuts med taxi väntar taxin fem minuter efter utsatt tid. Sen bommas resan och övriga resor samma dag avbokas.

Om du inte behöver skolskjutsen alls eller till viss del

Om du har beviljats skolskjuts med upphandlad skolbuss men inte behöver den längre, alls eller bara vissa dagar, är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till  kommunen. Kontakta isåfall Kontaktcenter eller skriv till oss på skolskjuts@skovde.se

Har du beviljats skoltaxi ska du lämna in ett schema via kommunens e-tjänst som du hittar här eller skriv till oss på  skolskjuts@skovde.se.

Avbeställning av taxiskjuts

Om du har skolskjuts med taxi och inte behöver nyttja denna vid ett tillfälle, ska resan avbeställas i så god tid som möjligt innan överenskommen hämtningstid.  Kom i håg att avbeställa skoltaxin även om du vet att turen ändå kommer köras med andra elever. Avbokning görs med fördel via Västtrafiks app Boka resa eller ring Fasta Resor på 010-17 30 200 (kl 06:30-17:00), 020-91 90 90 övr tid.  

Bälte

I fordon utrustade med bälten ska dessa användas. Det är ett vårdnadshavaransvar att uppmuntra barnen att använda bälte.

Ansvarsfördelning buss

Vårdnadshavare

 • Ansvarar för att eleven kommer till och från anvisad hållplats
 • Ansvarar till dess att eleven kommer på och från den kliver av bussen
 • Ansvarar för att eleven följer ordningsregler vid skolskjuts 

Entreprenör/bussförare

 • Ansvarar för eleven vid på- och avstigning
 • Ansvarar för en trygg och säker transport 

Skola

 • Ansvarar för eleven när hen kommer till skolan
 • Ansvarar för eleven när hen väntar på fordonet hem
 • Ansvarar för att eleven kommer på fordonet hem 

 

Ansvarsfördelning taxi

Vårdnadshavare

 • Ansvarar att elev kommer till hållplats 3 minuter före avtalad hämttid
 • Ansvarar till dess att elev går in i taxibilen
 • Ansvarar för hämtning av elev vid hållplats
 • Elever kortare än 135 cm ska använda medhavd bälteskudde

Taxiförare

 • Ansvarar för att elev kommer in i bilen
 • Ansvarar för bältning av elev 
 • Ansvarar för att elev kommer ut ur bilen
 • Ansvarar för att elev vid behov lämnas till skolpersonal
 • Ansvarar för att vid en försening när skolan börjat på morgonen, följa eleven in

Skola

 • Ansvarar för att vid behov möta upp elev vid bilen när hen kommer till skolans hållplats
 • Ansvarar för elev när hen väntar på fordonet hem och vid behov följer elev till bilen.
 • Ansvarar till dess att elev går in i taxibilen
Överklagan av beslut om skolskjuts

Hur man överklagar

Elev som går i anvisad skola enl skolskjutsområden:

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Kommunstyrelsen, Sektor Samhällsbyggnad. Tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer). Tala också om vad du anser vara felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. 

Överklagandet ska dessutom innehålla: personnummer, postadress och adress till din arbetsplats, telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer och e-postadress.

 Skicka beslutet till:

Skövde kommun
samhallsbyggnad@skovde.se
Sektor Samhällsbyggnad
541 83 SKÖVDE

Kommunstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Kommunstyrelsen avgör om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar därefter ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping för prövning, om inte nämnden själv ändrar på det sätt som begärts.

 

Elev som gjort eget skolval (gäller kommunal och fristående skola):

Kommunens beslut i fråga om kostnadsfri skolskjuts för en elev som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven, eller i en annan kommuns grundskola, kan bara överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

 Om du vill överklaga ett sådant beslut ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten (Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping). Överklagandet måste vara skriftligt.

 Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.