Skolskjuts med buss

Ordningsregler för skolskjutsar med buss

För de av Skövde kommun upphandlade skolbussarna gäller följande om elevers uppträdande.

1. Elev har att åtlyda tillsägelse av chauffören. 

2. Chauffören ska inte behöva tåla okvädningsord och liknande och vid flagranta fall kan chauffören anmäla eleven till berörd skolledning.

3. Säkerhetsbälten ska användas då de finns. Chauffören informerar att bälte ska sättas på och hjälper mindre barn som inte klarar det själva. Brister i bältesanvändningen påtalas hos berörd skolledning. 

4. Uppträder elev på sätt som allvarligt kan påverka trafiksäkerheten eller utsätts elev för kränkande behandling av annan elev eller andra elever, har chauffören att anmäla detta till berörd skolledning. Då detta sker vid upprepade tillfällen kan elevs skolskjutsning under viss tid komma att ske på annat vis. Beslut om sådan åtgärd fattas av skolledningen och trafikhandläggare för skolskjuts gemensamt.

5. Vid fall av uppsåtlig skadegörelse har eleven att ersätta transportören den skada som vållats. Krav på ersättning överlämnas till skolledningen som efter uppföljning vidarebefordrar kravet till berörd vårdnadshavare.