1. Avstånd

För att en elev i Skövde kommun ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass och grundskola ska skolvägen, mätt efter genaste iordningställd gångväg från hemmet till anvisad skola enligt skolskjutsområden och hållplats minst vara:  

Årskurs till skola till hållplats
F-3: 2,0 km 2,0 km
4-6 3,0 km 2,0 km
7-9 4,0 km 3,0 km

Med bostad avses i dessa regler elevens folkbokföringsadress.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas till och från den vid planeringen av skolskjutsar fastställda platsen för upphämtning av eleven och till och från anvisad skola.

Datum