13. Beslut om skolskjuts

Delegation att besluta i skolskjutsfrågor har lämnats till trafikhandläggare. Beslut om skolskjuts enligt punkt 1-4 gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Om de förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något avseende, upphör dock beslutet att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Beslut om skolskjutsar fattas på bakgrund av registrerade uppgifter i skolförvaltningens administrativa system samt beräknade avstånd bostad-skola resp. bostad-hållplats i kommunens verksamhtsprogram för skolskjutsplanering. För varje elev görs en individuell prövning som ligger till grund för beslutet. 

Datum