6. Busskort

Elev som beviljas skolskjuts med buss i kollektivtrafik tilldelas ett busskort för resor med Västtrafiks linjebussar för aktuellt läsår samt de tre första veckorna på kommande läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller att det blir oanvändbart, finns rutin för att en gång per läsår få ett ersättningkort

Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger, kommer busskortet spärras vid kommande månadsskifte. 

Datum