11. Riktlinjer vid planering av skolskjutsar

Planering av skolskjutsar ska ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt med beaktande av trafiksäkerhet och följande riktlinjer. 

Datum