16. Samråd

Trafikhandläggare för skolskjuts ska samråda med Sektor Barn- och utbildnings stabschef när ett beslut om skolskjutsar kan ha en väsentlig påverkan av förutsättningarna för skolans verksamhet. Stabschef för Sektor Barn- och utbildning har å sin sida att samråda med trafikhandläggare för skolskjuts för den händelse att planeringsförutsättningarna för skolskjutsverksamheten väsentligen förändras eller att skolskjutsuppdrag som inte är av ringa ekonomisk omfattning skulle tillkomma under läsåret.

Datum