3. Skolskjuts då elev valt annan skola än anvisad skola enligt skolskjutsområden

Elev som går på annan skola i Skövde kommun, kommunal skola eller friskola, än den för elevens folkbokföringsadress anvisade skola enligt skolskjutsområden, har rätt att få skolskjuts om avståndskriteriet uppfylls och om skolskjuts kan anordnas utan att det för kommunen medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Med organisatoriska svårigheter avses främst om befintlig skolbuss redan är fullsatt eller om annan särskild skjuts måste bokas till den egen valda skolan som inte hade behövts till den anvisade skolan enligt skolskjutsområden. 

Med ekonomiska svårigheter menas att skolskjuts till den egen valda skolan för kommunen inte ska innebära någon merkostandad jämfört med vad skolskjuts hade kostat om eleven gått i anvisad skola enligt skolskjutsområden. Busskort för kollektivtrafik anses av Skövde kommun inte innebära någon ekonomiskt svårighet , och kan beviljas om grundläggande kriterie för avstånd uppfylls.

Datum