Dialoger under arbetet

Inom arbetet med översiktsplan 2040 genomfördes en politisk dialog i ett tidigt skede för att fånga den politiska viljan inom områden som var viktiga för översiktsplanen. Den politiska förankringen var viktigt då översiktsplanen är långsiktig och ska gälla över flera mandatperioder.

Det här är ett nytt arbetssätt i Skövde kommun som bygger på ett antal dialoger med politiker. Inför dialogerna presenterades olika utmaningar tillsammans med relevant information och fakta. Syftet med detta var att deltagarna skulle få möjlighet att innan samtalen reflektera över de utmaningar vi står inför och behöver ta ställning till i arbetet med översiktsplanen. Detta presenterades i form av animerade filmer.

Under de fyra dialogtillfällena genomfördes diskussioner utifrån några frågor. Efter respektive dialog sammanfattades de slutsatser som framkommit. Resultatet av detta låg sen till grund för översiktsplanens åtta ställningstaganden som är vägledande för kommunens planering och översiktsplanens markanvändning.

Nedan finns två förenklade filmer av det material som visades inför dialogtillfällena och vilka ställningstaganden det resulterade i då. Ställningstagandena har därefter under och efter samrådsprocessen bearbetats ytterligare till granskningshandlingen av ÖP2040. Den kan du läsa här. 

Film - Utmaningar och frågor

Film - Fakta och ställningstaganden