ÖP 2025

Kommunens översiktsplan tar ansats i Vision Skövde 2025. Visionen siktar mot att Skövde år 2025 ska ha 60 000 invånare. ÖP2025 är ett av verktygen för att nå visionen.

ÖP2025 är ett strategiskt dokument som skapar förutsättningar för fortsatt utveckling genom att visa på hur marken och vattnet i kommunen bör användas på bästa sätt för att nå en attraktiv och långsiktigt hållbar plats att bo och leva på. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning och riktlinjer i text och kartor inför detaljplanering, bygglov och andra beslut.

Översiktsplanen ger en helhetsbild och en övergripande struktur för hela kommunen och är ett resultat av analyser och sammanvägningar mellan många olika intressen, behov och värden för bästa helhet.

Den 18 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige om Skövde kommuns nya översiktsplan, ÖP 2025, vilken omfattar hela Skövde kommun. Planen vann laga kraft den 19 juli 2012.

Parallellt med ÖP 2025 gäller fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde samt Skövde Vindkraftplan som ett tematiskt tillägg.

Du finner översiktsplanens samtliga dokument i högerkanten.