Detaljplan för Knistad 2:4, etapp 2

Knistad 2:4, etapp 2

Detaljplanen fanns utställd för samråd från 31 maj till 31 juli 2023.

Planområdet är beläget norr om Knistad herrgård, ca 6,5 km från Skövde centrum. Planområdet gränsar till lantbruket på Suntetorps egendom.

Planen kommer att omfatta en skogsdunge, där bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, placeras i lämpliga lägen. Det rör sig om runt 170 bostäder, i 1-3 våningar beroende på läge i topografin. Husen kommer i stor utsträckning att helt eller delvis skymmas av de träd som står i området, vilket minimerar effekten på landskapsbilden. Angöring från väg 3010 till området kommer att ske via en in-/utfart i väster, i höjd med mitten av området.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för del av Knistad 2:4, etapp 2 är i samrådsskedet.

 

Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Kungörelse
Samrådskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Naturvärdesinventering
Bilaga C - Geoteknisk undersökning
Bilaga D - Markmiljöutredning
Bilaga E - Arkeologisk utredning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan