Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 4

 

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 4

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 (§ 44/21) att anta detaljplanen för Trädgårdsstaden, etapp 4. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2021-04-12. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har fått laga kraft 2021-05-04.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Skövde och gränsar i väster till Nolhagavägen (etapp 3), i norr till befintlig bostads­bebyggelse längs Gamla Törebodavägen, i öster till Horsåsvägen och i söder till Mellomkvarnsbäcken (etapp 2).

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för byggande av ca 100 - 130 bostäder inom den fjärde etappen av Trädgårdsstaden i Skövde.

Planförslaget överensstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, (ÖP2025) och med planprogrammet för Horsås trädgårdsstad.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraftskede. Detaljplanen för Trädgårdsstaden, etapp 4, har fått laga kraft.

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta 1 (2)
Plankarta 2 (2)
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bil A - Behovsbedömning
Bil B - Planprogram för Horsås trädgårdsstad
Bil C - Kvalitets- och gestaltningsprogram
Bil D - Miljökonsekvensbeskrivning (planprogram)
Bil E - PM Miljökonsekvensbeskrivning (planprogram)
Bil F - Samrådsredogörelse (planprogram)
Bil G - Naturvärdesinventering
Bil H - Lokaliseringsutredning jordbruksmark
Bil I - Geoteknik
Bil J - Arkeologisk utredning
Bil K - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bil L - Trafik- och bullerutredning
Bil M - Riktlinjer avstånd hästhållning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan