Detaljplan för Knistad 2:4, etapp 2

Knistad 2:4, etapp 2

Detaljplanen finns utställd för granskning under peroioden 17 juni - 18 augusti 2024.

Planområdet är beläget norr om Knistad herrgård, ca 6,5 km från Skövde centrum. Planområdet gränsar till lantbruket på Suntetorps egendom.

Planen kommer att omfatta en skogsdunge, där bostäder i form av radhus och mindre
flerbostadshus, placeras i lämpliga lägen. Det rör sig om runt 170 bostäder, i 1-3 våningar
beroende på läge i topografin. Husen kommer i stor utsträckning att helt eller delvis skymmas av de träd som står i området, vilket minimerar effekten på landskapsbilden. Angöring från väg 3010 till området kommer att ske via en in-/utfart i väster, i höjd med mitten av området.

Planförslaget är förenlig med ÖP2025 Skövde kommuns översiktsplan anger att ny bebyggelse och utveckling på landsbygden bör anpassas till landskapsbilden och befintlig bebyggelse. Den bör lokaliseras och utformas enligt den lokala byggnadstraditionen när det gäller placering, utformning, materialval och färgsättning. Nya byggnader ska anpassas till omgivande bebyggelsemiljö. Utspridd bebyggelse i öppna och exponerade lägen ska undvikas. Nya bostadshus bör placeras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper och allmänt tillgängliga vägar.

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av sektor samhällsbyggnad i
samrådsredogörelse upprättad 2024-05-03. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig vid
utställningen av planförslaget.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för del av Knistad 2:4, etapp 2 är i granskningsskedet.

 

Skede

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse granskning
Samrådsredogörelse
Granskningskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Naturvärdesinventering
Bilaga C - Geoteknisk undersökning
Bilaga D - Markmiljöutredning
Bilaga E - Arkeologisk utredning
Bilaga F - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga G - Trafikutredning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan