Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl.

Detaljplanen fanns utställd för granskning från 29 april till 20 maj 2024.

Planområdet är beläget i Mariesjö, ca. 1,4 km från Skövde centrum, och gränsar i Öster till Östra leden (väg 26) och i väster till Bangårdsgatan.

Planens syfte är att möjliggöra för kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser. 

Planförslaget avviker från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025, men har stöd i granskningsförslaget till ny översiktsplan ÖP2040 samt i det planprogram för Mariesjö som kommunfullmäktige antog 2020. 

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av sektor samhällsbyggnad i Samrådsredogörelse upprättad 2024-04-24. 

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. är i granskningsskedet.

Skede

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningskrets
Underrättelse granskning

Bilaga A - Behovsbedömning inkl. LS yttrande
Bilaga B - Planprogram för Mariesjö inkl. samrådsredogörelse
Bilaga C -  MKB till Planprogram för Mariesjö
Bilaga D - Dagvattenutredning SSC med bilagor
Bilaga E - Handelsutredning Skövde Science City
Bilaga F - PM Geoteknik Mariesjö Sydöstra
Bilaga G - MMU Kv. Eldaren m.fl.
Bilaga H - Bullerutredning Kv. Eldaren m.fl. och Bromsaren 4
Bilaga I - Riskutredning del av Mariesjö med bilaga
Bilaga J - Kompletterande miljöteknisk provtagning 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan