Detaljplan för Skövde 4:262 och Skövde 4:263 (Kapellvägen)

 

Detaljplan för Skövde 4:262 och 4:263 (Kapellvägen)

Detaljplan för Skövde 4:263 fanns utställd för granskning mellan den 28 mars till den 18 april 2022. Planen antogs av kommunstyrelsen den 7 juni 2022 och beräknas få laga kraft den 2 juli 2022.

Planområdet är beläget i stadsdelen Dälderna utmed den södra änden av Kapellvägen. Planområdet utgörs av fastigheterna Skövde 4:262 och 4:263.

Planens syfte är att möjliggöra tillskapandet av radhus för bostadsändamål i anslutning till befintligt villaområde vid Kapellvägen i Skövde.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Skövde 4:262 och Skövde 4:263 är i granskningsskedet.

 

Antagna handlingar (i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse om granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - PM Miljöteknisk markundersökning
Bilaga C - Markteknisk undersökningsrapport
Bilaga D - PM Geoteknik
Bilaga E - Trafikbullerutredning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Solstudie

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan