Detaljplan för Skövde 4:262 och Skövde 4:263 (Kapellvägen)

 

Detaljplan för Skövde 4:262 och 4:263 (Kapellvägen)


Detaljplanen fick laga kraft den 29 december 2022.

Planområdet är beläget i stadsdelen Dälderna utmed den södra änden av Kapellvägen. Planområdet utgörs av fastigheterna Skövde 4:262 och 4:263.

Planens syfte är att möjliggöra tillskapandet av radhus för bostadsändamål i anslutning till befintligt villaområde vid Kapellvägen i Skövde.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Skövde 4:262 och Skövde 4:263 har fått laga kraft.

 

Antagna handlingar (i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse om granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - PM Miljöteknisk markundersökning
Bilaga C - Markteknisk undersökningsrapport
Bilaga D - PM Geoteknik
Bilaga E - Trafikbullerutredning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Solstudie

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan