Detaljplan för Skövde 4:263 (Kapellvägen)

 

Detaljplan för Skövde 4:263 och 4:262 (Kapellvägen)

Detaljplan för Skövde 4:263 fanns utställd för samråd från 24 juni till 15 augusti 2021. Efter samrådet har planområdet utökats eftersom grannfastigheten, Skövde 4:262, har införlivats i området. Av denna anledning behöver nya utredningar tas fram, och detaljplanen ska ställas ut på ett nytt samråd framöver.

Planområdet är beläget i stadsdelen Dälderna utmed den södra änden av Kapellvägen. Planområdet utgörs av fastigheten Skövde 4:263 och Skövde 4:262 som idag är bebyggda med enfamiljhus.

Planens syfte är att möjliggöra tillskapandet av radhus för bostadsändamål i anslutning till befintligt villaområde vid Kapellvägen i Skövde.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan ska ställas ut på ett nytt samråd.

 

Samrådshandlingar (utställda 24 juni - 15 augusti) i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Kungörelse
Samrådskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - PM Miljöteknisk markundersökning
Bilaga C - Markteknisk undersökningsrapport
Bilaga D - PM Geoteknik
Bilaga E - Trafikbullerutredning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Solstudie

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan