Direktanvisning

Direktanvisning kan ges då det inte finns något behov av jämförelsförfarande. Det kan till exempel vara då en byggherre själv funnit ett lämpligt område för bostäder på kommunens mark och skissat på möjligheterna att bebygga, och kommunen bedömer att förslaget är bra.

Direktanvisning kan även användas när kommunen önskar en viss profil i ett område, till exempel inom socialt åtagande eller hållbart byggande, och en specifik byggherre vill åta sig detta. Direktanvisning kan också tillämpas på återlämnade anvisningar, om kommunen bedömer att en ny sökande byggherre kan uppfylla likvärdigt eller bättre förslag än tidigare sökanden. Villkoren för markanvisning och kraven på byggherren ska alltid gälla.

Generellt bör förslag från byggherrar överensstämma med kommunens långsiktiga mål och med översiktsplanen. De ska även vara anpassade till platsens förutsättningar och ringa in eventuella tekniska svårigheter samt bedömas vara ekonomiskt hållbara – både ur kommunens och ur byggherrens perspektiv.

Särskilt vid direktanvisningar

Finns detaljplan kan markreservation ges på maximalt tre månader. Beslut tas antingen av kommunstyrelsens arbetsutskott eller på delegation av mark och exploateringsenheten.

Saknas detaljplan tas beslut om reservation av kommunstyrelsens arbetsutskott. Reservation ges på tre månader. Under den tiden måste byggherren/exploatören begära planbesked. Om projektet finns med i översiktsplanen kan beslut om planbesked tas på delegation av chefen för planenheten annars tas det av kommunstyrelsen.

Om positivt planbesked ges kan kommunstyrelsens arbetsutskott förlänga reservationen med ytterligare 15 månader.