Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och den verksamhet som sker i kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Den för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är även anställningsmyndighet för alla anställda i Skövde kommun. 

Kommunstyrelsen har flera olika uppgifter. Den är dels en facknämnd för vissa frågor men har också en uppsiktsplikt över samtliga verksamheter i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen bereder också ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.

Som facknämnd har kommunstyrelsen hand om till exempel kommunens arbetsgivarpolitik, folkhälsoarbete, samhällsbyggnadsfrågor, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, kommungemensam information, kommunikation och marknadsföring, krisberedskap, energiplanering och internationellt arbete.

Kommunstyrelsen har två utskott och tre beredningar. Beredningarna saknar beslutsmandat.

Lagar som styr verksamheten

  • Kommunallag
  • Förvaltningslag
  • Offentlighets- och sekretesslag

 

Styrelsens sammansättning

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ordförande och vice ordförande kallas också kommunalråd och andre vice ordförande kallas oppositionsråd.

Kommunstyrelsen fungerar också som facknämnd och beslutar då i bland annat följande frågor; näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö, kollektivtrafikfrågor.

Kommunstyrelse