Kommunfullmäktige

Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden som är av större vikt för kommunen, till exempel kommunens budget, kommunalskattens storlek, mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation, uppdraget till nämnderna och utser ledamöter till kommunstyrelsen och nämnder. Beslut om årsredovisning och beviljad ansvarsfrihet fattas också. Kommunfullmäktige besvarar även motioner.

Lagar som styr verksamheten

 • Kommunallag
 • Förvaltningslag
 • Offentlighets- och sekretesslag

Fullmäktiges sammansättning

Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter och 32 ersättare. Alla dessa utses vid det allmänna valet var fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammanträden i Stadshuset är offentliga vilket innebär att alla är välkomna, sammanträdesdag och tid annonseras i dagstidningen. Det går också följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand.

Kommunfullmäktige 2022-2026

Mandaten under mandatperioden fördelades vid senaste valet enligt nedan.

 • Socialdemokraterna (S) 16 mandat
 • Moderata Samlingspartiet (M) 13 mandat
 • Skövdepartiet (SP) 9 mandat
 • Sverigedemokraterna (S) 9 mandat
 • Centerpartiet (C) 4 mandat
 • Kristdemokraterna (KD) 4 mandat
 • Vänsterpartiet (V) 3 mandat
 • Liberalerna (L) 2 mandat
 • Miljöpartiet (MP) 2 mandat

 

Bild över mandatfördelningen i kommunfullmäktige