Nämnder

Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat om sju facknämnder utöver kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för den dagliga verksamheten i tjänstemannaorganisationens så kallade sektorer samt arvodering av förtroendevalda. De bereder frågor som tas upp för beslut i kommunfullmäktige och ansvarar för utförandet av beslut i organisationen.

Av reglementena framgår hur ansvar och befogenheter har fördelats mellan nämnderna.

Nämndernas ansvar i korthet:

  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheterna. 

  • Vård- och omsorgsnämnden (VON) ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. 

  • Socialnämnden (SON) ansvarar för individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, missbruksvård och flyktingmottagning.

  • Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för kommunens kultur och fritidsverksamhet. 

  • Servicenämnden (SEN) ansvarar bland annat för måltidsverksamhet, fastighetsförvaltning och service, lokalvård, skötsel av gator och parker samt VA. 

  • Bygglovsnämnden (BLN) ansvarar för myndighetsutövning för bland annat bygglov, bostadsanpassning, trafikföreskrifter och kommunala lantmäteriet.

  • Kommunstyrelsen (som facknämnd) ansvarar bl.a. för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö, kollektivtrafikfrågor.