Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Kommunala bolag

Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag. Uppgifter om ledamöter, ombud och revisorer valda av kommunen finns här.

Skövde Stadshus AB

Bildades 2010 med uppdrag att utöva tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.

AB Skövdebostäder

Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av bolagets fastighetsbestånd med drygt 4 000 bostäder. Bolaget är helägt av kommunen. Läs mer på deras webbplats.

Balthazar Science Center AB

Balthazar är en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer och aktuella samhällsfrågor. Balthazar är också ett stöd till pedagogiska verksamheter och målet är att fler ungdomar ska söka till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Läs mer på deras webbplats.

Kreativa Hus Skövde AB

Skövde kommun äger samtliga aktier i bolaget. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter för allmänt främjande av näringslivet i Skövde kommun. Läs mer på deras webbplats. 

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget uppdrag är att ansvara för marknadsfrågorna i Skövde inom de fyra affärsområdena evenemang, handel, möten och turism samt medverka i utvecklingen av Skövde inom dessa områden. Läs mer på deras webbplats.

Skövde Energi AB

Skövde Energi AB (tidigare Skövde Värmeverk AB) bildar tillsammans med Skövde Energi Elnät AB kommunens energikoncern. Skövde Energi AB som bildades den 1 juli 2003, är helägt av Skövde kommun. Aktiekapitalet är 40 miljoner kronor. Bolaget ska anlägga, äga och driva fjärrvärmeanläggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiproduktion samt äga aktier och andelar i bolag inom branschen. 

Skövde Energi Elnät AB är ett helägt kommunalt bolag som bland annat ansvarar för nätdistribution, projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar. Skövde Energi Elnät AB sköter även debitering av avgifter för vatten och avlopp åt VA-avdelningen, renhållning och slamtömning för AÖS, elhandel för Billinge Energi AB samt fjärrvärme för Skövde Energi AB. Läs mer på deras webbplats. 

Skövde Flygplats AB

Skövde Flygplats AB ägs till drygt 95 procent av Skövde kommun. För resterande del svarar cirka 85 företag och privatpersoner. Läs mer på deras webbplats.

Science Park Skövde AB

Bolaget skapar och driver en teknikpark med huvuduppgifter att etablera kunskapsföretag inom Högskolan i Skövdes kärnområde, att driva entreprenörsutbildning, att stimulera, inspirera och förbereda för företagsbildande och företagstillväxt/-utveckling, att ge vägledarservice till groddföretag samt att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i högskoleområdet. Skövde kommun äger 49 procent av bolaget. Läs mer på deras webbplats.