Kommunala bolag

Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag. Uppgifter om ledamöter, ombud och revisorer valda av kommunen.

Skövde Stadshus AB

Bildades 2010 med uppdrag att utöva tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.

Dokument

 

AB Skövdebostäder

Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av bolagets fastighetsbestånd med drygt 4 000 bostäder. Bolaget är helägt av kommunen. Skövdebostäders webbplats.

Dokument

 

Balthazar Science Center AB

Balthazar är en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer och aktuella samhällsfrågor. Balthazar är också ett stöd till pedagogiska verksamheter och målet är att fler ungdomar ska söka till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Balthazar Science Centers webbplats.

Dokument

 

Kreativa Hus Skövde AB

Skövde kommun äger samtliga aktier i bolaget. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter för allmänt främjande av näringslivet i Skövde kommun.  

Dokument

 

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB är ett av kommunens redskap för att förvärva, förvalta samt försälja fastigheter inom Skövde kommun i syfte att medverka i Skövde kommuns mark- och exploateringsprocess. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering.

Dokument

 

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolagets uppdrag är att ansvara för marknadsfrågorna i Skövde inom de fyra affärsområdena evenemang, handel, möten och turism samt medverka i utvecklingen av Skövde inom dessa områden. Next Skövdes webbplats.

Dokument

 

Skövde Energi AB

Skövde Energi AB bildar tillsammans med Skövde Energi Elnät AB kommunens energikoncern. Bolagets uppdrag är att uppföra och äga anläggningar för elproduktion, att driva fjärrvärmeanläggningar och andra miljö- och klimatriktiga anläggningar för energiproduktion, energidistribution och energilagring.

Skövde Energi Elnät AB ansvarar för nätdistribution, projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar.  Skövde Energis webbplats.

Dokument

 

Science Park Skövde AB

Bolaget skapar och driver en teknikpark med huvuduppgifter att etablera kunskapsföretag inom Högskolan i Skövdes kärnområde, att driva entreprenörsutbildning, att stimulera, inspirera och förbereda för företagsbildande och företagstillväxt/-utveckling, att ge vägledarservice till groddföretag samt att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i högskoleområdet. Skövde kommun äger 49 procent av bolaget. Science Park Skövdes webbplats.

Dokument