Revisionen

Revisionens uppdrag är att granska den kommunala verksamheten som bedrivs i kommunen. Den fungerar som ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som arbetar för kommunmedborgarnas intresse.

Revisionens uppgift

Revisorerna skall, enligt kommunallagen, varje år granska den verksamhet som kommunstyrelsen, nämnderna och kommunägda bolag utövar. Även fonder och stiftelser granskas. Till exempel granskas skola, äldreomsorg, byggnadsplanering i den omfattning som beskrivs av god revisionssed.

Revisorerna granskar om verksamheten lever upp till kommunfullmäktiges mål, beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och att verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser.

Revisorerna granskar att budget och uppföljning utförs så att den kan ligga till grund för styrning och ledning samt att den interna kontrollen är aktiv och ändamålsenlig så att den förebygger, upptäcker och åtgärdar brister.

Revisorerna granskar även om resultatet i kommunens delårsrapporter och årsbokslut överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Oberoende revisorer

Revisionen består av sju ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Flertalet av de sju ledamöterna väljs ur den politiska minoriteten och även ordföranden väljs ur minoriteten.

Revisorerna agerar oberoende. Det betyder att revisorerna eller närstående, inte kan väljas in i kommunfullmäktige eller nämnd samtidigt som de är revisorer. Revisorerna granskar självständigt och även om de utsetts och är medlemmar i politiska partier, är de partipolitiskt obundna i sitt uppdrag som revisorer.

Revisorerna har stöd i granskningsarbetet av sakkunniga biträden. För nuvarande mandatperiod har KPMG anlitats av revisorerna. De sakkunniga biträdena utför, på uppdrag från revisorerna, fördjupade granskningar.

Risk- och väsentlighetsanalys, granskning

Revisorernas uppdrag är att varje år granska all kommunal verksamhet. Då det är ett stort uppdrag genomför revisorerna varje år en prioritering, en risk- och väsentlighetsanalys. I denna (risk- och väsentlighetsanalysen) identifierar och bedömer revisorerna hot och risker och prioriterar vad som ska granskas extra noga.

Varje år genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar, det kan exempelvis gälla underhåll av fastigheter, gator, vägar eller kommunens anpassning till FN:s barnkonvention. Varje år genomförs dessutom en fördjupad granskning av kommunens delårs- och årsbokslut. De fördjupade granskningarna genomförs på revisorernas uppdrag av de sakkunniga biträdena.

Utöver de fördjupande granskningarna gör revisorerna andra kontroller som att träffa nämnder och tjänstepersoner, läsa protokoll och andra handlingar samt att göra studiebesök.

När risk- och väsentlighetsanalysen är klar beslutar revisionen om en revisionsplan. Där beskrivs de granskningsinsatser som ska göras under året. Revisionsplanen presenteras för kommunfullmäktige och offentliggörs på kommunens webbplats.

Revisionsskrivelse och revisionsberättelse

När en granskning är genomförd och godkänd av revisionen skriver revisorerna en revisionsskrivelse där deras sammanfattande synpunkter och eventuell kritik presenteras. Revisionsskrivelsen skickas sedan till den ansvariga nämnden så att den kan besvara synpunkterna. Granskningen och revisionsskrivelsen lämnas även till kommunfullmäktige för kännedom.

Varje år efter att revisionen granskat kommunens årsbokslut skriver revisorerna en revisionsberättelse där årets granskningar sammanfattas. Där kan revisorerna rikta anmärkningar mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda. Revisionerna uttalar sig även i frågan om de tycker att nämnderna och kommunstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.