Vilka handlingar skall vara med när man ansöker om tobakstillstånd

Vilka handlingar skall vara med ansökan beror på vilken bolagsform man har

Alla Bolagsformer

Egentillsynsprogram

Då det är en ny lagstiftning krävs ett nytt egentillsynsprogram även av de som redan lämnat in detta i samband med anmälan om försäljning av tobak.

Handlingar från Bolagsverket

Registreringsbevis/ändringsbevis. Beviset får inte vara äldre än 3 månader. Personnummerutdrag på de personer som inte är firmatecknare men har ett betydande inflytande i företaget.

Handling som styker behörignhet.

Handling som visar att man har rätt att underteckna ansökningshandlingen och teckna firman om det inte framgår av registrereingsbeviset.


Kopia av köpeavtal/arrendeavtal

Hela avtalet inklusive alla bilagor. (Han man innan 2019-07-01 anmält tobaksförsäljning tlll kommunen krävs inte detta.)


Finansiering

Handlingar som visar var investerat kapital kommer ifrån. Det kan vara lånehandlingar, balansrapportetc. Handlingarna skall visa var allt invetsterat kapital kommer från. (Han man innan 2019-07-01 anmält tobaksförsäljning tlll kommunen krävs inte detta.)

Handlingar från Skatteverket

F-skattebevis, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Uttdrag från Skattekontot som visar betalningspåminnelser och restföringar de senaste 3 åren. Detta gäller både företaget och de personer som har betydande inflytande i företaget. Speciell blankett skickas ut när ansökan kommit in.

Aktiebolag

Uppgift om ägarförhållanden

Kopia av aktieboken.

Handelsbolag

Uppgift om ägarförhållanden

Kopia av bolagsavtal