LTA-system

Ett LTA-system är en trycksatt avloppsinstallation. Systemet kan krävas när en fastighet som ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen ligger långt från förbindelsepunkten eller återfinns i kuperad terräng.

Vad är ett LTA-system?

Ett LTA-system är enkelt beskrivet en avloppsinstallation som vid bortledning av spillvatten använder sig av tryck istället för självfall. Systemet används när självfallssystem inte är praktiskt applicerbart eller ekonomiskt försvarbart, exempelvis när fastigheten som ska anslutas till den kommunala VA-anläggningen

1) ligger långt från förbindelsepunkten, eller

2) återfinns i kuperad terräng.

Så fungerar ett LTA-system

Principen för ett LTA-system är att spillvattnet rinner till LTA-enheten via en självfallsledning från den eller de byggnader som har ett avloppsbehov. När spillvattnet når pumpen mals det till fina partiklar och skickas sedan vidare via trycksatta ledningar till fastighetens förbindelsepunkt.