Information om stöd vid demenssjukdom

Begreppet demens är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Gemensamt för demenssjukdomar är att de påverkar det dagliga livet. Du som har en demenssjukdom eller är anhörig och i behov av råd och stöd, kan vända dig till kommunens demenssamordnare, biståndsbedömare eller anhörigstödverksamhet.

Med stigande ålder ökar risken för demenssjukdom. Det är ovanligt att drabbas av demenssjukdom före 65 års ålder.

Vid misstanke om demenssjukdom ska en utredning göras. Efter fastställd diagnos kan behandlande läkare, efter samtycke, förmedla kontakt med kommunens demenssamordnare. För att öka eller behålla självständighet och aktivitetsförmåga är det en fördel om råd, stöd och information om kommunens insatser och exempelvis kognitiva hjälpmedel ges i ett tidigt stadie av sjukdomen. Demenssamordnaren kan förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, exempelvis biståndsbedömare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller anhörigstödsverksamheten. Ett demensteam finns där flera yrkesgrupper samarbetar.

Personer som är i behov av stöd och hjälp för en fungerande vardag har möjlighet att ansöka om olika insatser, exempelvis trygghetslarm, hemtjänstinsatser, hemsjukvård, dagverksamhet och intyg för Nödvändig tandvård.

Varje människa är unik. För personer som beviljas kommunala insatser upprättas en genomförandeplan och en levnadsberättelse. Dessa är till för att vägleda personalen om vad, hur och när insatserna ska genomföras, hur stödet ska utformas samt för att anpassa bemötandet. Personalen arbetar också med kvalitetsregistret BPSD-registret för att få stöd och struktur i arbetet, då personer med demenssjukdom under perioder kan uppvisa symtom som kan vara svåra att bemöta.

När personen inte klarar att bo hemma finns möjlighet att ansöka om särskilt boende med inriktning för personer med demenssjukdom. Målet är att erbjuda trygghet, fortsatt delaktighet i vardagen och i att bestämma över sin livssituation, så även tillgänglighet till personal. En kontaktman utses på boendet.

Många anhöriga stödjer, hjälper och ger omsorg till sina närstående. Anhörigstödsverksamheten har ett strukturerat stöd till personer som är i behov av stöd för att orka. Det finns också möjlighet för anhöriga att få avlösning och egen tid genom dagverksamhet, avlösning i hemmet eller korttidsvistelse.

Om du vill veta mer, gå in på Program för god demensvård i Skövde kommun.

Kommunens demenssamordnare, biståndsbedömare eller anhörigstödsverksamheten nås via: Kontaktcenter 0500-49 80 00 

Läs mer om Anhörigstöd i Skövde.