Bild på en stolpe med olika pilar

Skövde tillämpar valfrihet i hemtjänsten

Från och med den 1 januari 2011 kan företag ansöka om godkännande att få utföra hemtjänst på uppdrag av Skövde kommun. Även personer och organisationer som har för avsikt att registrera företag kan ansöka.

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Skövde kommun som har beviljats hemtjänst eller hemsjukvård har rätt att välja vem som skall utföra insatserna.

Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, säkerställa en god kvalitet och stimulera till fler arbetsgivare. 

Information till utförare/företag

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemtjänstinsatser i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av kommunens legitimerade personal. Valfrihetssystemet omfattar hemtjänst mellan klockan 07:00 och 23:00 årets alla dagar. Du som utförare kan välja att utföra antingen enbart serviceinsatser eller serviceinsatser, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Geografisk avgränsning

Etablering är möjlig inom hela Skövde kommun eller inom ett eller flera av de tio geografiska områden som kommunen indelats i.

Kapacitetstak

Ett företag kan begränsa sitt åtagande till ett högsta antal timmar per månad.

Tilläggstjänster och profilering

Det är möjligt för dig som utförare att erbjuda tilläggstjänster och ha en profilering där det tydligt framgår vilka olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan vara språk, kultur, demensvård eller annat.

Villkor och krav för godkännande

Från och med 1 januari 2019, krävs tillstånd av IVO för att bedriva hemtjänst. Detta tillstånd ska vara klart innan ansökan görs till Skövde kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden tecknar avtal med de företag som ansökt och uppfyller de av kommunen fastställda krav. Avtalet kan hävas om ett företag inte uppfyller kraven.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas elektroniskt genom upphandingsverktyget Visma TendSign som finns under länkar till höger. Ansökan via post, e-post eller telefon accepteras inte. 

Kommunen handlägger mottagna ansökningar fyra gånger per år; 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Godkänd utförare skall kunna vara i full drift fyra månader efter dessa datum.