Fastighet - vad är det?

All mark i Sverige är indelad i fastigheter.

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark är indelad i fastigheter som alla har en särskild beteckning. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter.

En fastighet kan även avgränsas i höjd- och djupled. Detta innebär att anläggning eller våningsplan inom samma byggnad kan ha olika ägare. Denna regel om tredimentionell fastighetsindelning (3D) trädde i kraft 2004-01-01.

Marken växlar ständigt ägare

Hela fastigheter säljs eller ärvs. Någon vill bilda en ny fastighet av en del av en annan fastighet eller lägga samman några små fastigheter till en stor. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning.

Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Den nyttjas i samhällsplaneringen vid exempelvis vård av miljön, planering av bebyggelse och vid byggnation av vägar och järnvägar. Fastighetsindelningen är också en grund för bland annat folkbokföring, fastighetstaxering och administrativa indelningar.

Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning.