Förrättningsåtgärder

En lantmäteriförrättning innebär bland annat att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål.

Nybildning av fastighet

  • Avstyckning innebär att ett visst område skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Detta sker exempelvis när någon har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.
  • Klyvning innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning är när två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet.

 

Överföring av mark mellan fastigheter

Genom fastighetsreglering förs mark från en fastighet till en annan fastighet.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, exempelvis genom att använda en väg, ta vatten i en brunn, anlägga en avloppsanordning. Servitut kan bildas, ändras och upphävas genom fastighetsreglering.

Gemensamma anläggningar

I en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning när flera fastigheter behöver använda en anläggning, exempelvis för väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna.

Ledningar

Rätt för ägare av allmännyttiga ledningar att dra fram ledningar (exempelvis el, tele, vatten) över annans fastighet kan skapas i en ledningsrättsförrättning.

Fastighetsbestämning

Bestämning av var en gräns mellan olika fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan att fysiskt flytta på anläggningen. Ledningar eller liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras för att de därefter ska utgöra lös egendom.

Äganderättsutredning och legalisering

I vissa fall kan oklar äganderätt till fastigheter utredas och äldre privat jorddelning bli fastställd och erkänd som fastighetsbildning.